Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 38, item 79

79 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Veertien brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 18 december 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33208, 33115, 33405, 33403, 33402, 33357, 33238, 33327, 32450, 33076, 32369, 30826, 33451 en 33368 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 december 2012 – 21501-02-1205

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 12 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen over het actieplan van de Europese Commissie over belastingontduiking en belastingontwijking en vragen over mogelijke belastingontduiking en belastingontwijking in Griekenland – 21501-07-979

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 11 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Europese Raad van 13 en 14 december 2012 – 21501-20-727

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 18 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten multibandveiling – 24095-328

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PbEU 2011, L 199) – 25422-97

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2011" – 27625-285

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport "Naleving dierenwelzijnwetgeving in de vee-industrie" van Varkens in Nood en de stichting Dier en Recht – 28286-608

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Regeling van de minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel – 29023-139

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage "Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2011" van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) – 29453-284

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 18 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarverslag 2011 Nederlandse Autoriteit voor Spoorwegveiligheid – 29893-139

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 17 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbrief discriminatie 2012 – 30950-47

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 18 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding evaluatierapport Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding – 31036-5

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vragen over de huisvesting van de Belastingdienst in Noord-Limburg en contacten tussen de Belastingdienst en de heer van Rey – 31066-150

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 18 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht ICT-projecten – 31490-100

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten – 31734-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 14 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van de NVWA over het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (WOD) "Zo doende 2011" – 32336-8

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële markten – 32648-4

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 18 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ministeriële regeling hypothecair krediet – 32847-37

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 14 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Sluitingsbeleid inzake 24 kantonlocaties – 32891-22

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van de brief over start procedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht – 33047-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 14 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De onroerende zaakbelasting in 2013 naar aanleiding van de berichtgeving van Vereniging Eigen Huis – 33400-B-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 13 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 – 33400-V-81

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Raad van State en nader rapport inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 – 33400-V-82

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 – 33400-VII-11

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Raad van State en nader rapport over de nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 – 33400-VII-12

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van het koninklijk besluit, houdende benoeming van S.A.M. Dijksma tot Staatssecretaris van Economische Zaken – 33400-XIII-35

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 18 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een brief over zware psychische ouderenmishandeling – 33400-XVI-117

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 14 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 – 33400-XVII-2

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 – 33400-XVIII-3

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden – 33480-XVI-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken sanerings- en defusieproces Amarantis Onderwijsgroep – 33495-3

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 17 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van de heer Van Ojik over het informatiedossier over dhr. Verdaas dat de provincie Gelderland heeft gestuurd naar de formateur – 33500-2

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 19 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

  • - Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving) (33503);

  • - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard (33504).