Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333047 nr. 5

33 047 Bestuur en bestuurlijke inrichting

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2012

Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die ik op 14 december jl. heb gestuurd aan de colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, alsmede aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de inliggende gemeenten over de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.1

Deze brief betekent de start van de procedure tot herindeling van de drie provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht volgens artikel 19 juncto artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling (Arhi).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer