Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201325422 nr. 97

25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 17 december 2012.

De algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 1 februari 2013.

De voordracht voor de algemene maatregel van Bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 2 februari 2013.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2012

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit1 tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PbEU 2011, L 199). De richtlijn moet uiterlijk op 22 augustus 2013 uitgevoerd zijn in de Nederlandse wetgeving.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure in artikel 76, eerste lid, van de Kernenergiewet en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd. Het ontwerpbesluit zal tevens in de Staatscourant bekend worden gemaakt zodat eenieder schriftelijke opmerkingen bij mij kan indienen.

De voorhangtermijn van vier weken zal gedeeltelijk in uw kerstreces vallen. Om onduidelijkheden over het verstrijken van de voorhangtermijn te voorkomen, stel ik voor de voorhangtermijn te eindigen op vrijdag 1 februari 2013. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik naar de nota van toelichting.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer