Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331734 nr. 11

31 734 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2012

In de brief van 4 juni 2012 bij de antwoorden1 op de vragen van het lid Schouw over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten is uw Kamer gemeld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het bedrijf Morpho BV (verder Morpho) heeft gevraagd maatregelen te treffen die ook voorzien in het theoretische geval dat persoonsgegevens aan Amerikaanse autoriteiten moeten worden verstrekt. Daarbij is aangegeven dat Morpho zich bereid had verklaard in samenwerking met het ministerie van BZK na te gaan of zulke maatregelen getroffen zouden kunnen worden. Met deze brief wil ik u informeren over de uitkomsten van het met het bedrijf Morpho gevoerde overleg.

De afgelopen maanden zijn intensieve besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van Morpho. Die gesprekken zijn in een constructieve sfeer verlopen waarbij van de zijde van het bedrijf steeds de bereidheid is getoond om allerlei opties te bekijken en te bespreken. Het overleg is medio november 2012 afgerond met het formuleren van een aantal afspraken die bovenop de op dit moment al bestaande contractuele bepalingen komen.

Op hoofdlijnen is de strekking van de gemaakte afspraken als volgt:

  • De kring van personen die bestuurders of commissarissen van Morpho mogen zijn wordt beperkt. Bestuurders of commissarissen van Morpho kunnen niet tevens een bestuurlijk of toezichthoudende rol vervullen bij Amerikaanse zustervenootschappen;

  • Morpho zal de Staat informeren in het geval er een concreet voornemen bestaat om zelf ondernemingsactiviteiten te gaan ontwikkelen in de Verenigde Staten;

  • Werknemers die zijn belast met personaliseringsactiviteiten blijven onder het gezag van Morpho, ook al verrichten deze medewerkers werkzaamheden voor een van de groepsmaatschappijen van Morpho.

De gemaakte afspraken strekken verder dan contractuele bepalingen. De afspraken zullen ten dele in de statuten van Morpho worden verankerd. Bovendien heeft de aandeelhouder van Morpho zich gecommitteerd aan de afspraken.

Met de gemaakte nadere afspraken wordt naar mijn mening op een proportionele wijze voorzien in het beheersen van het theoretische risico dat eerder aan uw Kamer is gemeld. Tenslotte kan ik u mededelen dat de met Morpho gemaakte nadere afspraken op korte termijn in de vorm van een nadere overeenkomst zullen worden geformaliseerd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 2710.