Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332648 nr. 4

32 648 Toezicht op afstand – de relatie tussen de minister van Financiën en de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2012

Bij brief van 11 februari 2011 heb ik u de visie «toezicht op afstand – de relatie tussen de minister van Financiën en de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)» toegestuurd.1 Deze visie ging vergezeld van het toezichtarrangement waarin de relatie tussen genoemde toezichthouders en de minister van Financiën nader is uitgewerkt. Tijdens de behandeling van het voorstel van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) is toegezegd dat de Kamer in het najaar van 2012 een geactualiseerde versie van het toezichtarrangement zou ontvangen.2 Bedoeld document doe ik u hierbij toekomen.3

Via de Nota naar aanleiding van het verslag bij de Wbft is uw Kamer tevens een afschrift van een protocol toegezegd.4 Dit protocol, waarin de invulling van de verantwoordelijkheid van de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid en die van de minister van Financiën voor de bekostiging van het financieel toezicht is vastgelegd, is als bijlage 3 in het toezichtarrangement opgenomen.3

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Kamerstuk 32 648, nr. 1.

X Noot
2

Kamerstuk 33 021, nr. 6, blz. 68.

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
4

Kamerstuk 33 057, nr. 6, blz. 5.