Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329453 nr. 284

29 453 Woningcorporaties

Nr. 284 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2012

Hierbij bied ik uw Kamer de rapportage «Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2011» van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) aan.1

Bij brief van 19 juni 2012 (Kamerstuk 29 453, nr. 253) bent u al uitgebreid geïnformeerd over de verwachte realisatiecijfers over 2011 op basis van het «Sectorbeeld voornemens woningcorporaties, prognoseperiode 2012–2016».

Het Sectorbeeld realisaties 2011 maakt duidelijk dat het eigen volkshuisvestelijk vermogen van de sector in 2011 nog groeide in vergelijking met 2010 tot € 34,2 miljard; de solvabiliteit steeg naar 27,7%. De aangekondigde verhuurdersheffing is daarbij nog niet verwerkt in de vermogenspositie ultimo 2011. Op basis van de verwachte realisatiecijfers leek sprake te zijn van een stijging van de netto-bedrijfslasten met ruim 6%. Uit de huidige cijfers blijkt dat bij de exploitatie van het bezit in 2011 de corporaties de stijging van de netto-bedrijfslasten hebben gematigd tot 2,8%.

Ik stel vast dat met de bouw van 28 600 nieuwe huurwoongelegenheden en 6700 koopwoningen de corporatiesector in 2011 een bijna even grote nieuwbouwprestatie heeft geleverd als in 2010.

Voor het overige verwijs ik u naar bijgaande rapportage.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer