Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327625 nr. 285

27 625 Waterbeleid

Nr. 285 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2012

Hierbij bied ik u het rapport «De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2011».1 Uit dit rapport blijkt dat in 2011 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd. Geen van de normoverschrijdingen van de wettelijke parameters gaf aanleiding tot een bedreiging van de volksgezondheid.

Toelichting

Het jaarlijkse rapport «De drinkwaterkwaliteit in Nederland» is gebaseerd op de resultaten van de meetprogramma's over 2011. De drinkwaterbedrijven voeren de meetprogramma’s uit ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. De meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Drinkwaterwet aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gerapporteerd. Uit dit rapport blijkt dat in 2011 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd.

De volksgezondheid is in relatie tot de drinkwaterkwaliteit niet in gevaar geweest. Het aantal pompstations waar één of meer normoverschrijdingen voorkomen is in 2011 met 6 toegenomen tot 39 vergeleken met vorig jaar. De normoverschrijdingen in drinkwater hebben meestal een incidenteel karakter. Wanneer er bacteriële besmettingen zijn vastgesteld worden maatregelen genomen en wordt de oorzaak zo spoedig mogelijk weggenomen.

In 2011 zijn er in totaal veertien normoverschrijdingen van de parameter E. coli gerapporteerd. Deze parameter is een indicator voor mogelijke besmettingen met andere (wel pathogene) micro-organismen. Legionellabacteriën zijn in het afgeleverde drinkwater onderzocht en niet aangetroffen. In het distributienet zijn legionellabacteriën (meestal Legionella non-pneumophila) wel aangetroffen. In 2011 zijn twee kookadviezen aan de consument gegeven vanwege een bacteriële besmetting in een monster uit het reguliere meetprogramma. Op de locaties waar overschrijdingen zijn vastgesteld zijn adequate maatregelen genomen, zoals spuien, zodat weer aan de kwaliteitseisen werd voldaan. In 2010 is naar aanleiding van positieve microbiologische monsters na reparaties 90 keer een kookadvies gegeven.

Geen van de normoverschrijdingen van de wettelijke parameters gaf aanleiding tot een bedreiging van de volksgezondheid.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer