Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over handhaving en gegaste containers (22343, nr. 243), te weten:

- de motie-Poppe/Boelhouwer over een selectiemethode waardoor de pakkans zo groot mogelijk wordt (22343, nr. 244).

(Zie vergadering van 8 april 2010.)

De voorzitter:

De motie-Poppe/Boelhouwer (22343, nr. 244) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • - bij het uitvoeren van de motie Poppe/Boelhouwer (22343, nr. 196) het aantal gegaste containers aanmerkelijk lager lag dan hetgeen op basis van eerder onderzoek mocht worden verwacht;

  • - de meeste containers daarvan alsnog met een "tijdelijke gasvrijverklaring" zijn doorgelaten;

overwegende dat:

  • - in containers gebruikte giftige stoffen, als bestrijdingsmiddelen een risico vormen voor werknemers en consumenten;

  • - bij het onderzoek van het RIVM en de VROM Inspectie in 2005 een percentage van 21% van de gecontroleerde containers giftige bestrijdingsmiddelen opleverde;

van mening dat:

  • - de Kamer met het aanvaarden van de motie de bedoeling had, en de minister deze bedoeling heeft overgenomen, om een "schokgolf" richting exporteurs van containers te veroorzaken, met als doel toepassing van giftige stoffen te stoppen;

  • - de uitvoering van de motie derhalve gericht moet zijn op een zo groot mogelijke pakkans;

verzoekt de regering:

  • - een selectiemethode toe te passen waardoor de pakkans zo groot mogelijk wordt;

  • - containers niet vrij te geven voordat er sprake is van een definitieve gasvrijverklaring van toegevoegde bestrijdingsmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 246 (22343).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Poppe/Boelhouwer (22343, nr. 246).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven