Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mestbeleid, te weten:

- de motie-Ouwehand/Waalkens over afzien van het voornemen om het Varkensbesluit te wijzigen (28385, nr. 166);

- de motie-Ouwehand over het advies van de Technische Commissie Bodem inzake het toelatings- en emissiebeleid (28385, nr. 167);

- de motie-Ouwehand over opnemen van een krimp van de veestapel in het ammoniakbeleid (28385, nr. 168);

- de motie-Ouwehand over het uit de markt halen van de overtollige dierrechten (28385, nr. 169);

- de motie-Ouwehand over invoering van een provinciale compartimentering van dierrechten (28385, nr. 170);

- de motie-Ouwehand over definitief aanwijzen van de Natura 2000-gebieden (28385, nr. 171);

- de motie-Ouwehand over het behalen van natuurdoelen als centraal uitgangspunt (28385, nr. 172);

- de motie-Graus/Koopmans over het positief benutten van het mestoverschot (28385, nr. 173);

- de motie Snijder-Hazelhoff c.s. over de P-PAE als extra meetinstrument (28385, nr. 175);

- de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff over een prikkel voor mestbewerking en mestverwerking met afzet buiten de Nederlandse landbouw (28385, nr. 176);

- de motie-Waalkens c.s. over terugdraaien van het besluit om dispensatie te verlenen tot 1 januari 2020 (28385, nr. 177);

- de motie-Waalkens c.s. over opnieuw invoeren van de afgeschafte compartimentering van dierrechten (28385, nr. 178);

- de motie-Van der Vlies c.s. over aanpassing van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (28385, nr. 179).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ouwehand/Waalkens (28385, nr. 166).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (28385, nr. 167).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (28385, nr. 168).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (28385, nr. 169).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (28385, nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (28385, nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (28385, nr. 172).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Koopmans (28385, nr. 173).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (28385, nr. 175).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff (28385, nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Waalkens c.s. (28385, nr. 177).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden Voorzittervan de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Waalkens c.s. (28385, nr. 178).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (28385, nr. 179).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Het woord is aan de heer Waalkens.

De heer Waalkens (PvdA):

Voorzitter. Met het aannemen van mijn motie over de compartimentering zou ik graag van de regering op zeer korte termijn een plan van aanpak voor en de besluitvorming over de uitvoering van deze motie ontvangen.

De heer Koopmans (CDA):

Omdat de Kamer de daaraan tegenstrijdige motie op nr. 176 ook heeft aangenomen, zou ik graag zien dat de minister dat daarin meeneemt.

De voorzitter:

Dat wordt een interessante brief. Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven