Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het bericht "CO2-bom onder Barendrecht", te weten:

- de motie-Vendrik c.s. over afzien van het demonstratieproject met CO2-opslag in Barendrecht (28982, nr. 105);

- de motie-Graus/De Mos over afzien van het voornemen tot opslag van CO2 in Nederland (28982, nr. 107).

(Zie vergadering van 21 april 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Vendrik stel ik voor, zijn motie (28982, nr. 105) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Graus/De Mos (28982, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven