Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het spoeddebat over een mogelijke sluiting van de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Vlissingen, te weten:

- de motie-Van Gerven/Van Gent over één dottercentrum voor Zeeland (29247, nr. 120);

- de motie-Van der Vlies over een 24 uursambulancepost op de kop van Walcheren (29247, nr. 121).

(Zie vergadering van 16 maart 2010.)

De voorzitter:

De motie-Van Gerven/Van Gent (29247, nr. 120) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis als het Ziekenhuis Terneuzen wil beginnen met dotterbehandelingen;

overwegende dat in Zeeland gezien het aantal te behandelen patiënten hooguit ruimte is voor één dottercentrum;

spreekt uit dat het kabinet zijn invloed moet gebruiken om te komen tot één dottercentrum voor Zeeland waarbij niet wordt geconcurreerd maar samengewerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 125 (29247).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven/Van Gent (29247, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (29247, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven