Aan de orde is de behandeling van:

het verslag van een algemeen overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over asbest (25834, nr. 52).

De beraadslaging wordt geopend.

De heer Poppe (SP):

Voorzitter. We spreken over een verslag van een algemeen overleg van 18 februari. Dat is al lang geleden. Het ging over de geconstateerde vele illegale praktijken bij asbestsanering. Ik heb tijdens het overleg een voorstel gedaan voor betere handhaving. Ik bespeurde enige bijval. Sindsdien heb ik veel gesproken met mensen uit de saneringsbranche en ook met de handhavers. Vandaar de lange tijd tussen het overleg en het indienen van de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat asbest een sluipmoordenaar is waardoor, als bij asbestverwijdering iets misgaat, ernstige gezondheidsrisico's ontstaan voor omwonenden en werknemers;

constaterende dat:

  • - handhaving in de hele keten van asbestsanering versnipperd en ineffectief is;

  • - er regelmatig sprake is van onzorgvuldigheden bij asbestinventarisaties, uitvoering van werkplannen asbestsanering en bij de vrijgaven;

  • - eenduidige en heldere handhaving voor alle betrokken instanties, opdrachtgevers en bij asbestsanering betrokken bedrijven, gewenst is;

overwegende dat bundeling en structureren van bestaande ervaring en opgedane kennis daartoe een middel kan zijn;

verzoekt de regering om:

  • - vooruitlopend op de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten te streven naar versterking van de handhavingsstructuur inzake asbestwetgeving;

  • - daartoe de wenselijkheid en mogelijkheden te onderzoeken om per veiligheidsregio op asbestgebied deskundige handhavers van de verschillende inspecties en milieupolitie, in overleg met het Landelijk Overleg Milieuhandhaving, asbestinterventieteams te vormen en al naar gelang de plaats van de asbestsanering gemeentelijke handhavers te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Poppe. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 53(25834).

Minister Huizinga-Heringa:

Voorzitter. De heer Poppe maakt zich terecht zorgen over de asbestproblematiek en dat doe ik ook. Ik ben het met hem eens dat wij deze problemen absoluut onder de knie moeten zien te krijgen. Ik hecht eraan om op deze plaats tijdens een van de laatste vergaderingen van de Kamer in deze samenstelling tegen de heer Poppe te zeggen dat zijn inspanningen op het gebied van de bestrijding van de asbestproblematiek echt goed zijn geweest. Die inspanningen hebben ertoe geleid dat ook op het ministerie van VROM de aandacht scherper is geworden, waar zij mogelijkerwijs enigszins was verslapt. Complimenten voor de heer Poppe voor zijn inspanningen op dit terrein de afgelopen jaren.

De handhaving is een breed probleem. Daarvoor is dan ook een brede aanpak vereist. In de gehele asbestketen moeten de handhaving en de controle adequaat worden aangepakt. Dit betekent inderdaad gezamenlijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden en een strakke, brede regie. Het gaat er ook om dat ingezette acties niet incidenteel blijven, maar integraal deel gaan uitmaken van regulier beleid.

Mijn voorganger heeft de Kamer geschreven dat inmiddels een aantal acties is ingezet: beter toezicht en verbeterde handhaving door gemeenten, een betere certificeringsregeling en voortzetting van opsporing door het OM. Samen met een betere informatieafstemming zullen deze acties leiden tot een verbeterde aanpak van overtreders in de gehele asbestketen. In deze aanpak treden partijen in de keten gezamenlijk op, maar wel met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid. Dat maakt dat goede afspraken voldoende zijn voor krachtdadig optreden.

De heer Poppe vraagt in zijn motie om de wenselijkheid en mogelijkheden te onderzoeken om per veiligheidsregio op asbestgebied deskundige handhavers van de verschillende inspecties en milieupolitie in overleg met het Landelijk Overleg Milieuhandhaving, asbestinterventieteams te vormen en al naar gelang de plaats van de asbestsanering, gemeentelijke handhavers erbij te betrekken. Vooruitlopend op die RUD's vraagt hij om te streven naar versterking van de handhavingsstructuur. Voorzitter. Dat zijn uitstekende zaken. Ik zou kunnen zeggen dat deze motie een ondersteuning van mijn beleid is. Ik ben echter bang dat de heer Poppe zich dan achter het oor gaat krabben en zich afvraagt of zijn motie wel scherp genoeg is geformuleerd. De motie is absoluut goed. De goede acties worden benoemd. Ik laat het oordeel over deze motie aan de Kamer.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik dank de minister. Stemming over deze zo geprezen motie is aan het eind van de dag, althans ik hoop dat dit halverwege de avond is.

Naar boven