Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2009, 41) (32042), en over:

- de motie-Vendrik over stoppen met het opwerken van Nederlands kernafval (32042, nr. 9);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Samsom over een langetermijnperspectief van opwerking (32042, nr. 10).

(Zie vergadering van 20 april 2010.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik (32042, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Samsom (32042, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven