Aan de orde zijn de stemmingen in verband het voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren (30511), en over:

- de motie-Van der Ham over een houdverbod als zelfstandige straf of maatregel (30511, nr. 28);

- de motie-Thieme over uitbreiding van de handhavingscapaciteit van de AID en de politie (30511, nr. 29);

- de motie-Thieme over extra kennis en scholing voor OM en politie met betrekking tot dierenmishandeling (30511, nr. 30).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van der Ham (30511, nr. 28) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in bepaalde gevallen wenselijk zou kunnen zijn om plegers van misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen te verbieden nog langer dieren te houden;

verzoekt de regering, voorstellen te doen voor wetswijziging die het mogelijk maken om een houdverbod als zelfstandige straf of maatregel op te leggen bij herhaaldelijk overtreden van de wetgeving tegen dierenmishandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36 (30511).

De motie-Thieme (30511, nr. 29) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de handhaving in de wetgeving omtrent dierenwelzijn ernstig tekortschiet;

overwegende dat voor de opsporing van personen die dieren mishandelen niet genoeg capaciteit is bij de AID en politie;

verzoekt de regering om de handhavingscapaciteit van de AID en de politie uit te breiden om adequaat op te kunnen treden tegen dierenmishandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 37 (30511).

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Mede namens collega Teeven wil ik graag een hoofdelijke stemming over het nader gewijzigde amendement-Thieme/Teeven (stuk nr. 25).

In stemming komt het gewijzigde amendement-Thieme (stuk nr. 24, II) tot het invoegen van onderdelen Aa tot en met Ac.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 24 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Thieme (stuk nr. 23, II) tot het invoegen van onderdelen Aa tot en met Ac.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 23 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Thieme (stuk nr. 32, II) tot het invoegen van onderdelen Aa en Ab.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 32 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Thieme (stuk nr. 31, II) tot het invoegen van onderdelen Aa en Ab.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 31 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het subamendement-De Roon/Graus (stuk nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor dit subamendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het subamendement-De Roon/Graus (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor dit subamendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het subamendement-De Roon/Graus (stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor dit subamendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Thieme/Teeven (stuk nr. 25, II) tot het invoegen van onderdelen Aa en Ab.

De voorzitter:

Over dit amendement zullen wij hoofdelijke stemmen.

Vóór stemmen de leden: Blok, Van Bommel, Bosma, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Fritsma, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Graus, Griffith, Van der Ham, Harbers, Irrgang, Jansen, Kant, Karabulut, Koşer Kaya, De Krom, Langkamp, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Meeuwis, Van Miltenburg, De Mos, Neppérus, Nicolaï, Ouwehand, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roemer, De Roon, De Roos-Consemulder, Rutte, Sap, Schippers, Smits, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Teeven, Thieme, Ulenbelt, Van Velzen, Vendrik, Van der Vlies, Weekers, Wilders, De Wit, Agema, Aptroot, Azough, Bashir en Van Beek.

Tegen stemmen de leden: Blanksma-van den Heuvel, Blom, Van Bochove, Boelhouwer, Bouwmeester, Çörüz, Cramer, Van Dam, Depla, Jan Jacob van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Eijsink, Eski, Ferrier, Van Geel, Van Haersma Buma, Hamer, Haverkamp, Heijnen, Van Hijum, Ten Hoopen, Jacobi, Jager, Joldersma, Jonker, Kalma, Knops, Koopmans, Koppejan, Kraneveldt-van der Veen, Laaper, Leerdam, Linhard, Mastwijk, De Nerée tot Babberich, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Pieper, Roefs, De Rouwe, Samsom, Schermers, Schinkelshoek, Slob, Smeets, Smilde, Spekman, Sterk, Tang, Timmer, Van Toorenburg, Uitslag, Van der Veen, Verbeet, Vermeij, Vietsch, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Willemse-van der Ploeg, Wolbert, Yücel, Aasted Madsen-van Stiphout, Algra, Anker, Arib, Atsma, Besselink en Bilder.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met 74 tegen 63 stemmen is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende nader gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Heerts (stuk nr. 14) tot het invoegen van artikel IIA.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Heerts (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Dit is een initiatiefwetsvoorstel. Zijn de initiatiefnemers bereid om de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen?

De heer Waalkens (PvdA):

Voorzitter. Dat doen we graag. In ieder geval mijn collega Ormel en mogelijk mijn opvolger in de fractie, zullen het met graagte verdedigen.

De voorzitter:

Wij danken u en wensen de verdedigers veel succes in de Eerste Kamer.

(geroffel op de bankjes)

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Ham (30511, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme (30511, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (30511, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven