Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over asbest (25834, nr. 52), te weten:

- de motie-Poppe over streven naar versterking van de handhavingsstructuur inzake asbestwetgeving (25834, nr. 53).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven