Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over toezicht en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang, te weten:

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over schrappen van de terugbetalingsplicht voor vraagouders (31322, nr. 75);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over schrappen van de eenlocatiebeperking (31322, nr. 76);

- de motie-Langkamp over verplicht opvolgen van het handhavingsadvies van de ggd (31322, nr. 77);

- de motie-Langkamp over schrappen van de controle door de ggd bij de ouders thuis (31322, nr. 78);

- de motie-Van Gent c.s. over afzien van verplichten van deel B van het toetsingskader (31322, nr. 79);

- de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. over maatregelen ten behoeve van gedupeerde gastouderbureaus (31322, nr. 80);

- de motie-Kraneveldt-van der Veen over een structureel garantievermogen voor het waarborgfonds Kinderopvang (31322, nr. 81).

(Zie vergadering van 21 april 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kraneveldt-van der Veen stel ik voor, haar motie (31322, nr. 81) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. (31322, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. (31322, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp (31322, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp (31322, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (31322, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. (31322, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven