Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Afghanistan, te weten:

- de motie-Peters c.s. over een Nederlandse bijdrage aan civiele politietraining en -opleiding in Afghanistan (27925, nr. 392);

- de motie-Brinkman over beëindiging van de Redeployment Task Force vóór 1 december 2010 (27925, nr. 393).

(Zie vergadering van 21 april 2010.)

In stemming komt de motie-Peters c.s. (27925, nr. 392).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (27925, nr. 393).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven