Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman) (31831), en over:

- de motie-Langkamp over een publiekscampagne (31831, nr. 16);

- de motie-Langkamp over opnemen van middelen op de begroting voor 2011 (31831, nr. 17);

- de motie-Langkamp over aanbieden van het jaarverslag aan de Tweede Kamer (31831, nr. 18);

- de motie-Aasted Madsen-van Stiphout c.s. over vrijmaken van budget voor de kinderombudsman (31831, nr. 19).

(Zie vergadering van 21 april 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Aasted Madsen-van Stiphout zal eerst worden gestemd over haar motie op stuk nr. 19 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

In stemming komt de motie-Aasted Madsen-van Stiphout c.s. (31831, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Voordewind/Aasted Madsen-van Stiphout (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Aasted Madsen-van Stiphout (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 11), het amendement-Voordewind/Aasted Madsen-van Stiphout (stuk nr. 14) en het gewijzigde amendement-Aasted Madsen-van Stiphout (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Dan vraag ik of de initiatiefnemer, mevrouw Arib, bereid is om de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Ik zal dat met alle plezier doen.

De voorzitter:

Wij wensen u daar veel succes bij.

In stemming komt de motie-Langkamp (31831, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp (31831, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp (31831, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven