Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitvoering van de Nota Ruimte, te weten:

- de motie-Dibi over rekening houden met het omringende landschap bij de bouw en uitbreiding van stallen (29435, nr. 253);

- de motie-Dibi over eisen stellen aan de bouw van megastallen via de AMvB Ruimte (29435, nr. 254);

- de motie-Mastwijk c.s. over belemmeringen rondom meegroeiwoningen (29435, nr. 255);

- de motie-Mastwijk/Neppérus over versnellen van de realisatie van de integrale gebiedsvisie inzake het Hollandsche Landschap rondom Stompwijk (29435, nr. 256);

- de motie-Mastwijk c.s. over toetsen van provinciale herstructureringsprogramma's aan de afspraken uit het convenant (29435, nr. 257);

- de motie-Linhard c.s. over een moratorium over grootschalige nieuwvestiging in kwetsbare gebieden en dicht tegen woonkernen (29435, nr. 258);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Ortega-Martijn over de rol van gemeenschappelijk grondbeleid en uitgiftebeleid bij de uitvoering van het convenant bedrijventerreinen (29435, nr. 259).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De heer Mastwijk wenst zijn eerder aangehouden motie op stuk nr. 256 in stemming te brengen.

In stemming komt de motie-Dibi (29435, nr. 253).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (29435, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Mastwijk c.s. (29435, nr. 255).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk/Neppérus (29435, nr. 256).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk c.s. (29435, nr. 257).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Linhard c.s. (29435, nr. 258).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Ortega-Martijn (29435, nr. 259).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven