Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over herbeoordelingen WW, te weten:

- de motie-Ulenbelt c.s. over een verzoek aan het UWV om in fraudeonderzoeken geen nieuwe beslissingen te nemen en alle lopende invorderingen op te schorten (31311, nr. 53).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Dames en heren, kunt u nog even wachten alstublieft? Ik heb een verhaal dat niet lang is maar wel belangrijk. Wij nemen afscheid van mevrouw Laaper. Zij is een aantal maanden in ons midden geweest ter vervanging van Attje Kuiken. Mevrouw Laaper, wij vonden dat het was alsof u er altijd al was. Wij danken u zeer, wij wensen u alle goeds en misschien zien wij u ooit weer terug.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Ik wens u allen goede dagen. Wellicht zie ik een aantal van u op 4 mei in de Kamer.

Sluiting 22.00 uur

Naar boven