Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de postmarkt, te weten:

- de motie-Gesthuizen c.s. over de rol van de motie-Gesthuizen/Vos (29502, nr. 25) bij toekomstige postaanbestedingen (29502, nr. 30);

- de motie-Gesthuizen over nationalisatie van de postdivisie van TNT (29502, nr. 32);

- de motie-Vos c.s. over de beloning van pas gestarte postbezorgers en postbezorgers met een arbeidshandicap (29502, nr. 33).

(Zie vergadering van 20 april 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor, haar motie (29502, nr. 33) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (29502, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (29502, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven