Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over herclausuleren artikel 3.1.5 Besluit veiligheidsregio's, te weten:

- de motie-Gerkens/Brinkman over het niet toestaan van afwijkingen van de vaste voertuigbezetting van brandweervoertuigen (31968, nr. 18).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven