Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg inzake de FES-enveloppe van 500 mln., op het domein kennis, innovatie en onderwijs (2010D19383), te weten:

- de motie-Ouwehand over oormerken van 5% van de FES-gelden voor Life Sciences & Health (27406, nr. 174);

- de motie-Ouwehand over dierproevenvrij investeren in het innovatieprogramma Food & Nutrition (27406, nr. 175);

- de motie-Ouwehand over alternatieven voor dierproeven als thema bij de verdeling van de FES-gelden (27406, nr. 176).

(Zie vergadering van 21 april 2010.)

In stemming komt de motie-Ouwehand (27406, nr. 174).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (27406, nr. 175).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (27406, nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven