Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het WK voetbal 2018/2022, te weten:

- de motie-Leijten over het oprichten van een organisatiefonds (32371, nr. 2).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven