Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het bericht dat Duitse regels de Gasunie een half miljard kosten, te weten:

- de motie-Jansen over betere integratie van de Noordwest-Europese gas- en elektriciteitsnetwerken (29023, nr. 77).

(Zie vergadering van 21 april 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven