Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat de Eerste Kamer in haar vergadering van dinsdag 20 april 2010, de door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 30585, 31867 en 31123-V heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het Vrijhandelsverdrag EU-Korea - 22112-1011

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 20 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overlijden korporaal Jeroen Houweling en marinier Marc Harders - 27925-391

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage perceelsregistratie - 28625-97

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden rapporten Kustwacht Nederland Nieuwe Stijl: Tussenrapportage Dienstverleningsplan 2010, Handhavingsplan 2010 en Activiteitenplan en Begroting 2010 - 30490-17

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 20 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport "de benaming van opleidingen" - 31288-99

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Niet indienen wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven - 32123-B-15

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 20 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Onderwijsverslag 2008-2009 van de Inspectie van het Onderwijs - 32123-VIII-122

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 21 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Principeovereenstemming met Rheinmetall over de verkoop van een FH70-houwitser - 32123-X-121

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Diverse onderwerpen huwelijks- en gezinsmigratie - 32175-9

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 20 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake Verdrag Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting m.b.t. belastingen naar het inkomen - 32346-3

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Justitie:

 • - Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen (32363);

b. de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken:

 • - Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A) (32368);

c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 • - Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen) (32366);

 • - Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) (Pb EU L 285) (Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten) (32367);

d. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2010) (32364).

Naar boven