Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenavond ook te stemmen over de aangehouden motie-Van Gerven/Van Gent (29247, nr. 120), de aangehouden motie-Van der Vlies (29247, nr. 121) en de aangehouden motie-Poppe/Boelhouwer (22343, nr. 244).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevingsoverleg met stenografisch verslag op:

  • maandag 17 mei 2010:

  • - van 11.00 uur tot 18.00 uur van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie) (32021).

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 31293-73; 31289-79; 32123-VI-91; 32124-9; 19637-1332; 32123-VI-90; 32123-VI-79; 32123-VI-88; 2010Z03811; 24587-375; 19637-1318; 27925-377; 19637-1316; 2009Z24474; 30846-16; 19637-1310; 23490-579; 27925-363; 27925-365; 31994-30; 2010Z02436; 32317-4; 32317-3; 32143-7; 31994-31; 31753-20; 19637-1329; 25223-5; 31585-11; 32123-V-76; 29237-116; 29521-135; 21501-02-956; 32123-V-61; 32123-V-6; 31700-V-126; 32285-2; 32123-XIV-190; 32002-9; 30862-44; 29246-21; 32123-XIV-187; 29683-43; 30372-32; 29362-162; 32281; 32281-3; 32123-VII-63; 2010Z04939; 31934-5; 2010Z05024; 32222-11; 32123-IXB-12; 21501-20-472; 21501-20-470; 23987-107; 21501-20-471; 29461-53; 31083-36; 29818-32; 29818-31; 31700-XV-75; 29544-221; 29544-222; 26448-422; 26448-421; 26448-417; 31514-34; 26448-413; 29407-105; 31311-49; 29544-240; 29544-238; 30420-151; 29544-232; 31311-42; 29544-228; 30545-86; 29389-25; 29389-23; 29544-216; 29389-22; 2009Z23912; 29544-237; 2010Z03700; 2010Z03032; 24515-183; 29544-231; 31311-44; 32123-XV-45; 24170-101; 32123-XVI-124; 32123-XII-48; 31305-174; 2010Z04810; 2009Z25058; 2010Z01008; 2010Z03134; 23645-354; 31305-170; 31089-71; 32123-XI-62; 29924-47; 31001-88; 31855-58; 32042-7; 32042-8; 32140-3; 30196-101; 27625-160; 31865-18; 2010Z03679; 29362-161; 20361-146; 32123-XI-65; 32123-XI-64; 32123-X-91; 32123-XI-12; 32123-XI-63; 32123-XI-60; 29435-244; 31500-19; 26419-38; 29435-250; 29435-251; 29435-252; 2009Z23268; 31253-22; 29435-249; 29435-247; 32123-XIII-46; 24036-368; 24036-370; 27863-36; 24095-255; 27879-25; 27879-24; 30520-20; 22112-992; 24095-253; 24095-251; 31728-38; 26643-150; 24095-254; 32123-XIII-47; 31412-15; 30174-22; 25124-64; 25124-62; 25124-61; 25124-60; 25124-59; 28750-18; 29628-200; 31490-42; 28684-272; 24827-12; 32123-I-24; 29628-199; 30977-29; 29924-39 en 2010Z05857.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het verslag van het schriftelijk overleg over onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (24070, nr. 105), met als eerste spreker het lid Leijten (SP).

Ik stel voor om, indien nodig, nog heden een VAO te agenderen naar aanleiding van het hedenmiddag nog te houden algemeen overleg over aanscherping regels hypothecaire kredietverlening.

Ik stel voor om, indien nodig, nog heden een VAO te agenderen naar aanleiding van het hedenmiddag nog te houden algemeen overleg over het herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's.

Ik stel voor om, indien nodig, nog heden een VAO te agenderen naar aanleiding van het hedenmiddag nog te houden algemeen overleg over Wabo/omgevingsdiensten, met als eerste spreker het lid Boelhouwer (PvdA).

Ik stel voor om toe te voegen aan de agenda na het meireces het verslag van het schriftelijk overleg over de kabinetsvisie over supercomputers en supernode in Nederland (26643, nr. 153), met als eerste spreker het lid Harbers (VVD).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Vermeij.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Voorzitter. Ik wil graag een rappel doen op onbeantwoorde Kamervragen, gesteld door mijn fractie, over de aanleg van een Landal Greenparks bij Fort Benoorden Spaarndam. Dit is de tweede keer. Het duurt erg lang, zo lang dat mijn fractie vreest dat dit park er straks ligt voordat de vragen beantwoord zijn. Dat zou echt doodzonde zijn.

De voorzitter:

Dan kunnen we de vragen altijd omzetten in mondelinge vragen. Wanneer wilt u het antwoord hebben?

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Ik wil de antwoorden graag binnen een week binnen hebben.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen (SP):

Voorzitter. Ik doe een rappel namens mijn collega Roemer op vragen, gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat, over de investeringen van ProRail in stroom voor de weg. Deze vragen zijn van 10 december 2009. Urgent en bizar wordt dit doordat de minister in zijn brief van 21 april schrijft dat hij in antwoord op Kamervragen van het lid Roemer over dit onderwerp zijn standpunt heeft gegeven. De vragen zijn echter nooit beantwoord. Het lijkt mij dus zaak dat dit heel snel wordt gedaan.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven