Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget (32361, nr. 2), te weten:

- de motie-Smits over afzien van de bezuiniging van 31 mln. op de begeleiding van kwetsbare leerlingen (32361, nr. 3).

(Zie vergadering van 21 april 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven