Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7348-7349

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de jaarverslagen van de Staten-Generaal, de Hoge Colleges van Staat en Kabinetten, het ministerie van BZK, het Gemeentefonds en het Provinciefonds, te weten:

- de gewijzigde motie-Heijnen over quota voor het aantal medewerkers met een arbeidshandicap in rijksdienst (31444 VII, nr. 15).

(Zie vergadering van 17 juni 2008.)

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Heijnen (31444-VII, nr. 15) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het kabinet, in 2009 100 personen extra uit de WSW of met een Wajong-uitkering aan te nemen in de rijksdienst;

verzoekt het kabinet, streefcijfers te ontwikkelen voor het aantal aan te stellen medewerkers met een arbeidshandicap in de rijksdienst en daarover de Kamer uiterlijk 1 januari 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (31444-VII).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Heijnen (31444 VII, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.