Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7419-7421

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over een Braziliaanse strafzaak tegen twee Nederlanders (31200-V, nr. 137);

een, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 16 juni 2008 (21501-02, nr. 832);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over de uitkomst van de diplomatieke conferentie in Dublin over een internationaal verdrag over clustermunitie die onaanvaardbaar humanitair leed veroorzaakt (21501-02, nr. 833);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van een reactie op het rapport inzake het forensisch accountantsonderzoek naar de besteding van ontwikkelingsgelden (31200-V, nr. 135);

een, van de minister van Justitie, over de voorgestelde invoering van een speciale landelijk officier van justitie voor de strafrechtelijke aanpak van vrouwelijke genitale verminking (28345, nr. 69);

een, van de minister en staatssecretaris van Justitie en van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het verslag van de bijeenkomst van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken van 5 en 6 juni 2008 (23490, nr. 50-9);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de aanpak van de Nederlandse Politie van Poolse criminelen (29628, nr. 95);

vijf, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over de uitvoering van twee moties welke zijn ingediend tijdens het spoeddebat op 3 april 2008 over de uitzetting van homoseksuele Iraanse asielzoekers (19637, nr. 1206);

 • een, ten geleide van een reactie op het onderzoek "Illegaal verblijf in Nederland" van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) (19637, nr. 1207);

 • een, over de Wet Bopz (25763, nr. 10);

 • een, over het onafhankelijk onderzoek van de Raad van Toezicht van FPC Oldenkotte (29452, nr. 89);

 • een, over het verblijf in de tbs van een groep niet-Nederlanders die ongewenst zijn verklaard en/of niet rechtmatig in Nederland verblijven (29452, nr. 90);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over landelijke uitrol van Burgernet (28684, nr. 159);

 • een, over de ontwikkelingen van de omvang van de Rijksdienst over 2007 (31473, 31490, nr. 21);

twee, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, ten geleide van de 6de voortgangsrapportage e-overheid (29362, nr. 139);

 • een, inzake onderzoek naar de implicaties van de status van ultraperifeer gebied (uPG) in het licht van de staatkundige veranderingen (31200-IV, nr. 56);

drie, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, inzake correctie op het rapport "Meldpunt studiefinanciering, leningen en IB-Groep" (24724, nr. 76);

 • een, over de reacties van andere lidstaten m.b.t. de Omroepmededeling inzake staatssteun publieke omroepen (31356, nr. 9);

 • een, over nader advies Raad voor Cultuur (31482, nr. 6);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over meerjarenperspectief Kinderopvang (31322, nr. 25);

 • een, ten geleide van het ontwerpbesluit Wet kinderopvang (31322, nr. 26);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 juli 2008 te Brussel (21501-07, nr. 614);

 • een, inzake onderzoeksresultaten en aktieplan CentiQ (29507, nr. 62);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over een fout in de toelichting van T-biljetten (31066, nr. 52);

drie, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, inzake uitstel van het beantwoorden van vragen van de vaste commissie voor Defensie n.a.v. het Jaarverslag van de MIVD 2007 (31200, nr. X, nr. 133);

 • een, over het belang van de aanwezigheid van de vaste commissie voor Defensie bij plechtigheden zoals medaille-uitreikingen (31200-X, nr. 134);

 • een, inzake beleidsdoorlichting Defensie (31516);

een, van de ministers van Defensie, van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de verenigbaarheid van politieke, militaire en ontwikkelingsdoelen in crisisbeheersingsoperaties (29521, nr. 76);

vier, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over project NH-90 (25928, nr. 29);

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Defensie over de Notitie uitvoering Veteranenbeleid 2007-2008 (30139, nr. 46);

 • een, ten geleide van een nadere uitwerking van de Defensie Industrie Strategie (DIS) (31125, nr. 7);

 • een, over de voortgang van Finad, onderdeel van SPEER (31460, nr. 3);

vijf, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over het incident kerncentrale Krsko in Slovenië (21015, nr. 17);

 • een, ten geleide van het evaluatieverslag van de commissie Genetische Modificatie (COGEM) 2007 (27428, nr. 111);

 • een, over het flexibel invoerplafond voor brandbaar restafval (27664, 30872, nr. 57);

 • een, over handhaving van de borgstellingsregeling bodemsanering voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) (30015, 31444-XI, nr. 26);

 • een, over compensatiemiddelen voor extra milieudruk (31200-XI, nr. 131);

tien, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het project A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (28196, nr. 6);

 • een, ten geleide van het eindadvies van de Commissie Private Financiering van Infrastructuur (29385, nr. 40);

 • een, ten geleide van het jaarverslag 2007 van de Luchtverkeersleiding Nederland (29665, nr. 100);

 • een, over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan moties inzake nieuwe stations (29984, nr. 143);

 • een, over welk regime zal gaan gelden bij een alcoholovertreding door een beginnende bestuurder (30324, 29398, nr. 20);

 • een, ten geleide van de eindrapportage van de evaluatie 80 km-zones (31200-XII, 31200-A, nr. 87);

 • een, over de voortgang en oplossingsrichtingen van het onderzoek naar de versnelling van het Implementatieplan Toegankelijkheid Spoor (31200-XII, nr. 88);

 • een, over het gebruik van geavanceerde software in de verkeerscentrale Velsen (31305, nr. 39);

 • een, ten geleide van een afschrift van de reactie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement aan het E-werkforum (31305, nr. 40);

 • een, ten geleide van het rapport De Mobiliteitsbalans 2008; congestie in perspectief (31305, nr. 41);

vier, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake stand van zaken SDE 2008 (28665, 31239, nr. 99);

 • een, over C-17 strategisch luchttransport (31200-X, nr. 137);

 • een, over de bagatelvrijstelling uit de Mededingingswet (31200-XIII, nr. 65);

 • een, ten geleide van het verslag van het gesprek met de aandeelhouders van Essent en Nuon van 21 mei 2008 (31200-XIII, nr. 66);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de geannoteerde agenda van de gecombineerde informele raad voor Milieu en Energie (3-5 juli te Parijs) (21501-08, 21501-33, nr. 282);

een, van de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een brief inzake de Lissabonstrategie na 2010 n.a.v. het verzoek vervat in de motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink, 21501-20, nr. 382 (21501-20, nr. 387);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van de beleidsbrief over het onderwerp Convergentie (26643, 24095, nr. 126);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ten geleide van de brief over de wijkeconomie (30995, nr. 49);

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport "Het functioneren van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in de controle op slachthuizen en exportverzamelplaatsen" van de auditcommissie over leiding van de heer dr. P. Vanthemsche (26991, nr. 205);

 • een, ten geleide van de rapportage "Audit fusie AID, PD en VWA" (26991, nr. 206);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake het standpunt op het Pakketadvies 2008 (31200-XVI, nr. 157);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over programmatische aanpak van chronische ziekten (31200-XVI, nr. 155);

een, van het Presidium, inzake Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer en van het Reglement voor de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen in verband met het toevertrouwen van de zorg voor de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (31517).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld.