Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7349

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken, te weten:

- de motie-Boekestijn over het opnemen van informatie over realisatie van doelen en prestaties in het jaarverslag 2009 (31444 V, nr. 8);

- de motie-Boekestijn over het specifiek, meetbaar en tijdgebonden maken van het project De millenniumontwikkelingsdoelen dichterbij (31444 V, nr. 9);

- de motie-Ferrier c.s. over versterking van basisgezondheidssystemen in ontwikkelingslanden (31444 V, nr. 10).

(Zie wetgevingsoverleg van 18 juni 2008.)

De voorzitter:

De motie-Boekestijn (31444-V, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport bij het jaarverslag 2007 van het ministerie van Buitenlandse Zaken vaststelt dat er geen informatie is opgenomen over de realisatie van doelen en prestaties op het niveau van beleidsartikelen;

overwegende dat de Kamer haar controlerende taak niet goed kan uitvoeren indien er geen inzicht bestaat in de vraag hoe de realisatie van doelen en prestaties zich verhouden tot de beleidsartikelen;

verzoekt de regering om in het jaarverslag 2008, conform het jaarverslag van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2007, in het beleidsverslag de relatie te leggen tussen doelen, prestaties en middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 11 (31444-V).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Boekestijn (31444-V, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boekestijn (31444-V, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ferrier c.s. (31444-V, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.