Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7342-7343

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de behandeling van de Raming der voor de Tweede Kamer in 2009 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (31473), en over:

- de motie-Schinkelshoek c.s. over een goede balans voor actualiteit, debat, korte en lange termijn (31473, nr. 7);

- de motie-Schinkelshoek over het stimuleren van groepsbezoeken, met name van jongeren (31473, nr. 8);

- de motie-Van Raak over bezuinigen op budgetten van fracties (31473, nr. 9);

- de motie-Aptroot over besluiten waardoor het Presidium weer de Kamer bestuurt en daarover verantwoording aflegt (31473, nr. 10);

- de motie-Aptroot c.s. over vervangingsinvesteringen (31473, nr. 11);

- de motie-Brinkman over vermindering van de druk op de plenaire agenda (31473, nr. 12);

- de motie-Brinkman over invoering van een tweede vragenuurtje (31473, nr. 13);

- de motie-Duyvendak over dienstreizen per trein naar Londen (31473, nr. 14);

- de motie-Duyvendak/Kalma over de werking van "regeerakkoorden/coalitieakkoorden" als deel van het parlementaire proces van zelfreflectie (31473, nr. 15);

- de motie-Duyvendak/Ouwehand over koffie met het Max Havelaarkeurmerk (31473, nr. 16);

- de motie-Anker/Duyvendak over het houden van spoeddebatten in de commissiezalen (31473, nr. 17);

- de motie-Ouwehand over facilitering van een duurzaam consumptiepatroon (31473, nr. 18);

- de motie-Ouwehand over een algemeen duurzaamheidsbeleid met concrete doelstellingen (31473, nr. 19).

(Zie wetgevingsoverleg van 23 juni 2008.)

De voorzitter:

Ik stel voor, de raming voor 2009 vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Schinkelshoek c.s. (31473, nr. 7) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de agenda van de Kamer overwoekerd wordt door onderwerpen die vooral samenhangen met de actualiteit en VAO's die door tijdgebrek steeds meer versmallen tot "motiemachines";

overwegende dat de plenaire vergadertijd van de Kamer een goede balans voor actualiteit, debat, korte en lange termijn moet bieden;

verzoekt het Presidium:

  • 1. te bezien hoe de Kameragenda meer ruimte voor plenaire gedachtewisseling en debat kan bieden en de Kamer voor Prinsjesdag te informeren;

  • 2. in het kader van de parlementaire zelfreflectie de mogelijkheden te inventariseren om op de plenaire agenda van de Kamer onderwerpen voor zowel de korte termijn als de langere termijn beter tot hun recht te laten komen,

en gaat over tot de orde van dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23 (31473).

Op verzoek van de heer Schinkelshoek stel ik voor, zijn motie (31473, nr. 8) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Aptroot c.s. (31473, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vervangingsinvesteringen worden gedaan die niet noodzakelijk zijn;

overwegende dat automatisch vervangen van zaken als meubilair uitsluitend omdat van tevoren vastgelegde termijnen zijn verstreken zowel voor de financiën als het milieu slecht is,

spreekt als haar mening uit dat de vervangingsinvesteringen niet volgens vaste termijnen moeten worden gedaan maar op basis van actuele beoordeling van de gebruiksmogelijkheden;

verzoekt het Presidium, een nieuw kader op te stellen voor de vervangingsinvesteringen waarbij gebruik voorop staat, inclusief de gevolgen voor de financiën en het milieu;

verzoekt het Presidium voorts, de Kamer hierover voor 1 november 2008 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is ondertekend door de leden Aptroot, Schinkelshoek, Van Raak, Duyvendak, Anker en Ouwehand.

Zij krijgt nr. 24 (31473).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schinkelshoek (31473, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31473, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (31473, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Aptroot c.s. (31473, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA tegen deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31473, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31473, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (31473, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Kalma (31473, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Ouwehand (31473, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Anker/Duyvendak (31473, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31473, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31473, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.