Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7347-7348

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren) (31009), en over:

- de motie-Ouwehand over een inventarisatie van ethische vraagstukken inzake voortplantingstechnieken in de veehouderij (31009, nr. 12);

- de motie-Ouwehand/Van Velzen over waarborging van het handhavingsniveau van de AID op het huidige niveau (31009, nr. 13).

(Zie vergadering van 25 juni 2008.)

De voorzitter:

Het amendement-Ouwehand (stuk nr. 10) is ingetrokken.

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (31009, nr. 12) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendement-De Roon (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het subamendement-Ouwehand (stuk nr. 14, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor dit subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit subamendement de overige op stuk nr. 14 voorkomende subamendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Teeven/Ouwehand (stuk nr. 11, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, D66, de VVD en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik vraag namens de Kamer aan de heer Waalkens, die ik feliciteer met het aannemen van zijn wetsvoorstel, of hij bereid is, de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen.

(geroffel op de bankjes)

De heer Waalkens (PvdA):

Voorzitter, ik zal dit wetsvoorstel met genoegen en met passie in de Eerste Kamer verdedigen.

De voorzitter:

Dank u wel. Namens ons allen!

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Velzen (31009, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.