Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7338-7341

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor om, gezien het grote aantal nog te houden debatten, de vergadering van aanstaande donderdag al om 9.00 uur te laten beginnen. Ik zeg dat met nadruk omdat ik alleen maar kan beginnen als het quorum aanwezig is. Ik hoop dat u allemaal in uw eigen fractie een aantal vrijwilligers aanwijst die hier dan om 9.00 uur zullen zijn.

U hoeft zich niet nu al aan te melden, mijnheer Van Beek.

De heer Van Beek (VVD):

Ik zal er zijn, voorzitter. Ook zonder dit voorstel, zou ik er geweest zijn. Ik begrijp best waarom u dit voorstel doet, maar dan moeten wij gedurende de dag zelf ook alle tijd benutten die beschikbaar is. Ik vind dat wij dan ook de middagpauze zouden moeten gebruiken. Het zou raar zijn dat wij 's ochtends eerst eerder komen als wij daarna hier de zaak weer stil leggen.

De voorzitter:

Ik begrijp uw punt. Ik heb afgesproken dat wij deze hele week korte pauzes hebben. Ik doe wat ik kan doen om de vergadering zo te laten verlopen dat wij vrijdagochtend heel vroeg, dus aan het begin van de nacht, klaar zijn. Het zal niet lukken om donderdag klaar te zijn met deze agenda, dat voorspel ik nu al. Tenzij een heleboel mensen geen VAO aanvragen straks, maar ik vrees dat dit toch gaat gebeuren.

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Roemer (21501-33, nr. 166), de aangehouden gewijzigde motie-Heijnen (31444-VII, nr. 15) en de aangehouden motie-Eijsink c.s. (31200-X, nr. 111).

Tevens stel ik voor, te stemmen over de ingediende moties bij de wetgevingsoverleggen over de jaarverslagen 2007 van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Verkeer en Waterstaat, van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken.

Voorts stel ik voor, te stemmen over de moties, ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de raming van de Tweede Kamer voor 2009, over de moties, ingediend bij het notaoverleg Passend Onderwijs, en over de motie, ingediend bij het notaoverleg van 30 juni jongstleden over het veteranenbeleid.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van donderdag aanstaande:

  • - de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (31260, nrs. 47 tot en met 63);

  • - de wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de invoering van de Wet op de parlementaire enquête 200. en de Regeling parlementair en extern onderzoek (31019).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Economische Zaken het lid Tichelaar tot lid in plaats van het lid Besselink.

Op verzoek van de SP-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Langkamp tot lid in de bestaande vacature en in de vaste commissie voor Financiën het lid Bashir tot lid in plaats van het lid Gerkens.

Het woord is aan mevrouw Schreijer-Pierik.

Mevrouw Schreijer-Pierik (CDA):

Voorzitter. Als voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoek ik om het verslag van het algemeen overleg over het omzetten van landbouwgronden in natuur dat op donderdag 26 juni jongstleden aan de orde is geweest, op de agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Dit VAO zal worden toegevoegd aan de agenda van deze week.

Het woord is aan de heer Duyvendak. Hij heeft twee verzoeken.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zou het verslag van het algemeen overleg over verpakkingen en zwerfafval op de agenda willen plaatsen.

De voorzitter:

Wij zullen dit VAO toevoegen aan de agenda van deze week.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Ik zou verder het verslag van het algemeen overleg over het zogenoemde MIRT op de agenda willen plaatsen. Daarbij gaat het mij vooral om de 80-kilometerzones.

De voorzitter:

Dit VAO zal worden toegevoegd aan de agenda van deze week.

Het woord is aan mevrouw Peters, maar zij is er nog niet. Dan is nu het woord aan de heer Teeven.

De heer Teeven (VVD):

Voorzitter. Mede namens mevrouw Van Velzen van de SP-fractie wil mijn fractie een spoeddebat aanvragen over de situatie in tbs-inrichting Oldenkotte. Ik zou mij heel goed kunnen voorstellen dat het een spoed-AO op donderdagmiddag wordt, als andere fracties daarmee akkoord gaan.

Mevrouw Bouwmeester (PvdA):

De Partij van de Arbeid heeft graag een spoed-AO, omdat wij dan iets meer tijd hebben om de inhoud goed te bespreken.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Ter correctie merk ik op dat ik helemaal geen voorstander ben van een spoeddebat. De situatie daar is ernstig genoeg om normale spreektijden te hebben, dus wat mij betreft voeren wij een debat. Dat mag ook in een commissiezaal.

De heer Jager (CDA):

Voorzitter. Ook de CDA-fractie kan zich vinden in een spoed-AO.

De heer De Roon (PVV):

Ik steun het verzoek van de heer Teeven.

Mevrouw Azough (GroenLinks):

Ik vind het prima om deze week een debat te voeren, maar volgens mij hebben wij het rapport nog niet gekregen.

De voorzitter:

Dat kan ik niet overzien.

De heer Anker (ChristenUnie):

Ik ben voor een spoed-AO.

De voorzitter:

Ik stel voor dat wij het verzoek van de heer Teeven steunen om dat in de commissie te regelen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik vraag u om het verslag van het algemeen overleg over duurzame veehouderij op de agenda te zetten.

De voorzitter:

Wij zullen dit VAO toevoegen aan de agenda van deze week.

Het woord is aan de heer Vendrik.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Misschien is het handig als ik het verzoek namens mevrouw Peters doe.

De voorzitter:

Ja.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Zij vraagt u, het verslag van het algemeen overleg over cultuur, dat op 26 juni jongstleden is gehouden, toe te voegen aan de plenaire agenda.

De voorzitter:

Wij zullen dit VAO toevoegen aan de agenda van deze week.

Het woord is aan de heer Brinkman.

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. Ik wil een spoeddebat met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Defensie en de minister van Justitie over de aanval van Antillianen op Nederlanders op Curaçao. De regering komt met informatie en voorlichting. Dat is duidelijk niet voldoende. Ik wil daar een spoeddebat over.

De heer Van Bochove (CDA):

Voorzitter. Wij hebben zojuist in het mondelinge vragenuur de meest essentiële vragen de revue laten passeren. Ook de heer Brinkman heeft daar gebruik van gemaakt. Dat betekent dat ik geen behoefte heb aan een spoeddebat over deze kwestie.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

De Partij van de Arbeid heeft geen behoefte aan een spoeddebat.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

De situatie is best ernstig, maar wij hebben die net besproken, dus ik zie ook geen aanleiding voor een spoeddebat op dit moment.

De heer Remkes (VVD):

Als collega Brinkman het initiatief neemt om nog deze week een algemeen overleg te houden, heeft hij de steun van de VVD-fractie, maar niet voor een spoeddebat.

De voorzitter:

Mijnheer Brinkman, u heeft geen steun voor een spoeddebat.

De heer Brinkman (PVV):

Een algemeen overleg is misschien een goed idee. Dat ontlast vooralsnog de plenaire agenda. Ik zou inderdaad graag een algemeen overleg willen. Misschien is het CDA heel blij met de antwoorden van de staatssecretaris, al kan ik mij dat haast niet voorstellen.

De voorzitter:

U heeft geen steun voor een spoeddebat. Verder gaan wij niet in debat.

De heer Brinkman (PVV):

Ik krijg mijn spoed-AO.

De voorzitter:

Nee, dat moet u aankaarten in de procedurevergadering.

De heer Brinkman (PVV):

Ik heb de andere leden niet gehoord over dat voorstel.

De voorzitter:

Die discussie gaan wij hier niet voeren. Dat doet u in de commissie.

Het woord is aan de heer Pechtold. Hij heeft twee verzoeken.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Ik heb als eerste het verzoek om bij het debat dat wij morgen over de adviescommissie-Bakker voeren ook de minister van Algemene Zaken aanwezig te laten zijn. Wij kennen zijn voorkeur voor de hoofdlijnendebatten hier, waarover hij al enkele malen uitspraken heeft gedaan. Ik zou hem om die reden graag morgen bij het debat aanwezig zien.

Mevrouw Kant (SP):

Ik steun dit verzoek.

De voorzitter:

Dan heb ik nog geen meerderheid en ik heb voor dit verzoek wel een meerderheid nodig.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Laten wij eens kijken wat er gebeurt als ik ook ja zeg.

De voorzitter:

De basisregel is dat het kabinet zelf beslist welke bewindslieden er naar de Kamer komen. Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Pechtold (D66):

Mijn tweede verzoek is om een aanvullende brief van de staatssecretaris van Defensie en van de minister van Economische Zaken over de JSF te mogen ontvangen. Wij hebben daarover een brief gekregen, maar die gaat niet in op alle aspecten van de aangenomen motie-Eijsink. Daarom verzoek ik het kabinet, morgen met een aanvullende brief te komen, waarin ik graag de volgende aspecten behandeld zie.

1. De fabrikanten van de alternatieve kandidaten wil ik serieus in de gelegenheid stellen om de opgevraagde gegevens ook daadwerkelijk te verschaffen. De termijnen staan onder druk.

2. Bij de kandidaatvergelijking moeten de fabrikanten van alle betrokken opties ook op gelijke wijze serieus behandeld kunnen worden.

3. Er moet onderzoek worden gedaan naar de end life update van de F16, zoals ook bij de Denen, Amerikanen en Australiërs is gebeurd.

4. Ook de Super Hornet van Boeing moet worden meegenomen bij de kandidaatvergelijking en Rand Europe moet als onafhankelijke buitenstaander volwaardig in dit onderzoek participeren.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Als het gaat om een goede en onafhankelijke kandidaatvergelijking, steunen wij het verzoek om een brief.

De voorzitter:

Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal zo spoedig mogelijk onder de aandacht van het kabinet worden gebracht.

Het woord is aan mevrouw Gerkens.

Mevrouw Gerkens (SP):

Ik wil graag uitstel van de stemmingen over de wijziging van de Wet elektronische bekendmaking (31084) en de wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm (31343, R1846) tot donderdag aanstaande.

De voorzitter:

Wij zullen deze stemmingen uitstellen tot donderdag.

Het woord is aan de heer Bosma.

De heer Bosma (PVV):

Ik heb een rappel van schriftelijke vragen die nog niet zijn beantwoord. Het gaat om de vragen van de heer Fritsma aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 27 maart, van de heer Brinkman aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie van 2 juni, van mevrouw Agema aan de minister voor Jeugd en Gezin van 14 juni, van mevrouw Agema aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 mei, van mevrouw Agema aan de minister voor Jeugd en Gezin van 29 mei, van mevrouw Agema aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 mei en van de heer De Roon en mevrouw Agema aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram onder de aandacht brengen van het kabinet.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Voorzitter. Ik wil graag een brief van de staatssecretaris ontvangen in reactie op het schrijven van de VNG waarin staat dat overheveling van de AWBZ naar de Wmo op een deze korte termijn niet uitvoerbaar is. Aanstaande donderdagochtend voeren wij daarover een debat. Graag ontvang ik de brief voor aanvang van dat debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Wij steunen dat verzoek.

De voorzitter:

Wij zullen dit gedeelte van het stenogram onder de aandacht brengen van het kabinet.

Het woord is aan de heer Dibi. Hij heeft twee verzoeken.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. Ik verzoek u in de eerste plaats, tijd te reserveren voor het verslag van het verzamel-AO over de jeugdzorg.

Mevrouw Agema (PVV):

De derde termijn die de commissie wenst, is nog niet geweest. Ik vraag de heer Dibi daarom met zijn verzoek te wachten tot na de derde termijn.

De voorzitter:

De heer Dibi kondigt een en ander slechts aan. Wij zullen daarmee rekening houden.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. Ik kondig alvast aan dat ik tijd wil reserveren, omdat het waarschijnlijk niet mogelijk is om deze week een derde termijn te houden.

Verder verzoek ik de minister van Justitie en de minister voor Jeugd en Gezin, een brief aan de Kamer te sturen over de falende jeugdzorg in de zaak Pascal Keizer.

De voorzitter:

Wij zullen dit stenogram onder de aandacht brengen van het kabinet.

Het woord is aan de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Op 10 juni heeft mevrouw Kant vragen gesteld over de prijsdaling van geneesmiddelen en het opzeggen van het zogenaamde transitieakkoord door de Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland. Binnen een week zou er antwoord komen. Vorige week hebben wij opnieuw op een antwoord aangedrongen, maar wij krijgen steeds nul op het rekest. De brief van de commissie over dat onderwerp is ook nog steeds niet beantwoord. Het lijkt op onwil. Wij verzoeken de minister nogmaals om antwoord te geven op onze vragen en te reageren op onze brief. Aanstaande donderdag is er nog ruimte voor een AO met de minister. Dat moet wat ons betreft sowieso doorgaan, met of zonder brief. Het liefst voeren wij dat overleg uiteraard met brief en een antwoord, want de apothekers zitten in financiële moeilijkheden en de geneesmiddelenvoorziening staat onder druk.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Jansen.

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. De SP-fractie vraagt om uitstel van de stemmingen over de wetsvoorstellen die betrekking hebben op slimme meters en energie-efficiency. Dat betreft de stemmingen over de wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31320) en de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (31374).

Mevrouw Neppérus (VVD):

Ik steun dat verzoek.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Wij steunen dat verzoek ook, omdat er zojuist een brief van de Consumentenbond over dat onderwerp is gekomen.

De voorzitter:

Wij zullen de stemmingen uitstellen tot donderdag.

Het woord is aan de heer Duyvendak.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb tot het eind van de regeling van werkzaamheden gewacht met het doen van een rappel. Afgelopen donderdag tijdens de regeling heb ik onder anderen minister Plasterk gevraagd, in te grijpen naar aanleiding van een spreek- en publicatieverbod op de Universiteit van Nijmegen. Dat geldt voor de onderzoekers van de ov-chipkaart. Ik heb hem gevraagd, voor 12.00 uur vandaag op dat verzoek te reageren. De Kamer heeft echter niets ontvangen. Ik roep de minister daarom op om alsnog voor morgen 12.00 uur te reageren. Als wij dan nog niets hebben ontvangen, zal ik een interpellatie aanvragen.

De voorzitter:

Wij zullen dit gedeelte van het stenogram met spoed onder de aandacht van het kabinet brengen.

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Wij mochten vandaag een brief ontvangen van het ministerie van EZ en dat van Defensie over het afdrachtpercentage voor de industrie. Het gaat dan over deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Het betreft 10,3%, ofwel 308 mln. Er wordt echter geen enkele onderbouwing gegeven. Ik ontvang graag uiterlijk morgen om 12.00 uur de onderbouwing, dus de berekening.

De voorzitter:

Wij zullen dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Voordat wij overgaan tot stemmen, vraag ik de Kamer aandacht voor het volgende. Om te voorkomen dat de heer Aptroot weer een voorstel moet doen, stel ik u maar zelf voor om bij de stemmingen alleen de nummers en de namen van de moties te noemen.

Mag ik u, mede namens de medewerkers, verzoeken om wat rustiger te zijn tijdens de stemmingen? Dit is vooral van belang bij hoofdelijke stemmingen, maar ook bij andere stemmingen is het anders moeilijk om geconcentreerd bij te houden of u voor of tegen iets hebt gestemd.