Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5650-5651

Aan de orde zijn de stemmingen over negen moties, ingediend in het debat over het vreemdelingenbeleid, te weten:

- de motie-Sipkes over Iraanse asielzoekers (19637, nr. 331);

- de motie-Sipkes over gedwongen terugkeer naar Bosnië-Herzegovina (19637, nr. 332);

- de motie-Sipkes over Liberiaanse asielzoekers (19637, nr. 333);

- de motie-Sipkes over asielzoekers uit Congo (19637, nr. 334);

- de motie-Sipkes over het IOM (19637, nr. 335);

- de motie-Van Oven c.s. over de werkvoorraad bij de vreemdelingenkamers (19637, nr. 338);

- de motie-Rijpstra c.s. over een onderzoek naar het Nederlandse aandeel in de Europese opvang (19637, nr. 339);

- de motie-Verhagen over de opvang- en besliscapaciteit (19637, nr. 340);

- de motie-Verhagen over een financiële verdeling van lasten (19637, nr. 341).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Janmaat (CD):

Mijnheer de voorzitter! Mijn stemverklaring gaat over de motie van de heer Rijpstra op stuk nr. 339. In de overweging wordt gesproken over een onevenredig groot aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, in verhouding tot andere Europese landen. Hij verzoekt de regering daar onderzoek naar te doen. De CD-fractie is van mening dat dat onderzoek niet veel anders kan opleveren dan dat de vreemdelingen positief kijken naar de Nederlandse opvang of dat de regering niet van zins is het beleid ten aanzien van vreemdelingen te wijzigen. De CD-fractie vindt wel dat mede door de ondersteuning van PvdA en CDA ook de heer Klaas Vaak deze motie had kunnen indienen, want er wordt gewoon gepoogd zand in de ogen van de kiezers te strooien. De indruk wordt namelijk gewekt dat men vindt dat het aantal asielzoekers kleiner moet worden. Wie de bijdragen heeft gevolgd, bijvoorbeeld in het korte debat naar aanleiding van het AO, weet...

De voorzitter:

U heeft geen termijn. U moet een stemverklaring afleggen.

De heer Janmaat (CD):

Dit is een stemverklaring. Degenen die dat debat hebben gevolgd, zien dat dit volstrekt aan de orde is. Onzes inziens is de motie misleidend. Daarom zullen wij ertegen stemmen.

In stemming komt de motie-Sipkes (19637, nr. 331).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sipkes (19637, nr. 332).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sipkes (19637, nr. 333).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming Voorzitterkomt de motie-Sipkes (19637, nr. 334).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sipkes (19637, nr. 335).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Oven c.s. (19637, nr. 338).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rijpstra c.s. (19637, nr. 339).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verha- gen (19637, nr. 340).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verha- gen (19637, nr. 341).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, het CDA en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.