Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5650

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over de Waterleidingwet, te weten:

- de motie-Feenstra c.s. over marktwerking in de openbare watervoorziening (25869, nr. 2).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Luchtenveld (VVD):

Voorzitter! Ik wil graag van het kabinet horen of men voornemens is deze motie uit te voeren. Ik neem aan dat het kabinet zal zeggen dat men dat in de ministerraad wil bespreken, omdat de motie haaks staat op de marktwerking, zoals die door het kabinet in algemene zin en in andere nutssectoren wordt voorgestaan. De minister heeft de motie ook ontraden.

De voorzitter:

U moet niet vooruitlopen op het antwoord van de regering.

Minister De Boer:

Voorzitter! Ik zal deze motie meenemen naar het kabinet.