Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5613-5614

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota 1998, te weten:

- de motie-Rabbae over extra financiële middelen voor de zorgsector (25975, nr. 2);

- de motie-Van der Vlies c.s. over een plan van aanpak inzake dagbesteding voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap (25975, nr. 3).

(Zie vergadering van 14 april 1998.)

In stemming komt de motie-Rabbae (25975, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (25975, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Op dit moment zijn wij klaar met de stemmingen, maar ik wil nog even terugkomen op de stemmingen onder punt 1 van de stemmingslijst. Ik heb begrepen dat, als wij hierover gestemd hebben en er dus duidelijkheid is over het standpunt van de Kamer, het dan nog enkele uren duurt voordat een en ander netjes is verwerkt in de tekst waarover wij vervolgens een eindoordeel moeten geven. Als wij de stemmingen onder punt 1 bij de slotronde van de stemmingen houden, dan moeten wij voor lief nemen dat wij vervolgens twee à drie uur moeten wachten, voordat wij "ja" kunnen zeggen tegen de gewijzigde PKB. Om dat dilemma te omzeilen, zouden wij aan het eind van de middag over de moties onder punt 1 kunnen stemmen. Dan moeten wij weer een keer bij elkaar komen, maar dat is de prijs die wij betalen voor deze procedure. Het is dus niet anders. Ik zal de stemmingsbel aan het eind van de middag dus nog een keer laten gaan, zodat er dan over de moties onder punt 1 van de stemmingslijst kan worden gestemd.

De heer Wallage (PvdA):

Kunt u iets preciezer aangeven aan welk tijdstip u denkt? Half zes of zo?

De voorzitter:

Ik dacht aan de randen van de middag, maar laten wij het houden op half zes.

Minister De Boer:

Dat klinkt al zo definitief. Ik had u juist willen vragen of deze stemmingen aan het begin van de avond kunnen worden gehouden en de PKB aan het eind van de avond.

De voorzitter:

Ik sluit niet uit dat het verdere verloop van de werkzaamheden zodanig is, dat wij aan het eind van de avond al op weg zijn naar onze "constituencies". Dus wil ik het op half zes houden.

Mevrouw Sipkes (GroenLinks):

Ik heb een variant op het voorstel van de minister. Wanneer de stemmingen om half zes worden gehouden, heeft dat consequenties voor de orde van andere vergaderingen die elders in dit huis worden gehouden. Waarom kunnen wij hier niet eerst over stemmen en vervolgens de VAO's behandelen die nog op de agenda staan? Ik neem aan dat er een behoorlijke schorsing zal volgen op die behandeling. Ik stel voor om dan na die schorsing de rest van de stemmingen te houden.

De voorzitter:

Dat voorstel wil ik niet overnemen. Het ligt nogal ingewikkeld en ik weet niet of de tijd die wij nodig hebben tussen het laatste VAO en de eindstemmingen zo lang is. De stemmingslijsten worden nu al voorbereid. Dus normaal gesproken hebben wij daar een pauze van ongeveer een uur voor nodig. Die tijd is verreweg te kort om de standpunten van de Kamer te verwerken in de slottekst.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.