Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5647-5649

Aan de orde zijn de stemmingen over twaalf moties, ingediend in het notaoverleg over de beleidsvisie Regionale luchtvaartinfrastructuur en de beleidsvisie Kleine luchtvaartinfrastructuur (24786, nr. 9), te weten:

- de motie-A. de Jong over het binden van aanwijzingsbesluiten aan een tijdshorizon (24786, nr. 26);

- de motie-A. de Jong over reductie van het aantal kleine luchthavens (24786, nr. 27);

- de motie-Verbugt over een betere regionale afstemming binnen Europa (24786, nr. 28);

- de motie-Van 't Riet over circuitvliegen (24786, nr. 29);

- de motie-Van 't Riet over het actief ontmoedigen van het binnenlands vervoer per vliegtuig (24786, nr. 30);

- de motie-Van 't Riet over het verbieden van reclamevliegen (24786, nr. 31);

- de motie-Van 't Riet over landingsgeldtarieven (24786, nr. 32);

- de motie-Rosenmöller over de vliegbasis Laarbruch (24786, nr. 33);

- de motie-Rosenmöller over recreatieve luchtvaart (24786, nr. 34);

- de motie-Stellingwerf over reclamesleepvliegen (24786, nr. 35);

- de motie-Stellingwerf over bronbeleid (24786, nr. 37);

- de motie-Stellingwerf over het onderbrengen van handhaving en controle bij de milieu-inspectie (24786, nr. 38).

(Zie notaoverleg van 6 april 1998.)

De voorzitter:

De motie-A. de Jong (24786, nr. 27) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de economische betekenis van de kleine luchtvaart beperkt is, zeker in relatie tot de nadelen uit een oogpunt van milieugevolgen en ruimtelijke ordening;

voorts overwegende, dat ondanks goede afspraken met de sector een onvermijdelijke druk zal bestaan om de kleine luchtvaart ruimer te accommoderen;

constaterende, dat ingeval van de wens van de beheerder van een regionale of kleine luchthaven om de toegestane vliegbewegingen van de kleine luchtvaart te reduceren dan wel activiteiten te stoppen, het aan deze luchthavenbeheerder wordt overgelaten om een oplossing te vinden voor deze reductie, hetgeen in de praktijk een vrijwel onbegonnen opgave blijkt te zijn;

verzoekt de regering een plan te ontwikkelen waardoor de door de beheerders van regionale en kleine luchthavens gewenste reductie van het aantal vliegbewegingen in de kleine luchtvaart alsmede de door deze beheerders voorgestane beëindiging van taken op dat vlak kan worden gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid A. de Jong. Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 41 (24786).

De motie-Van 't Riet (24786, nr. 31) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het NMP-3 aangeeft dat de hinder van enkele specifieke bronnen zoals het reclamevliegen blijft toenemen;

overwegende, dat reclamesleepvliegen na circuitvliegen als het meest hinderlijk wordt genoemd;

verzoekt de regering zodanige stappen te zetten dat het reclamevliegen op termijn kan worden beëindigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (24786).

De motie-Van 't Riet (24786, nr. 32) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Duitse geluidsbeleid met betrekking tot de kleine luchtvaart succesvol is;

overwegende, dat de luchtvaartterreinen in Duitsland landingsgeldtarieven hanteren waarbij stille vliegtuigen minder betalen;

verzoekt de regering in Nederland vooruitlopend op invoering van het Duitse systeem voor de kleine luchtvaart luchthavens te stimuleren om landingsgeldtarieven te gaan heffen waarbij stille vliegtuigen minder betalen dan vliegtuigen met een hoge geluidsbelasting;

verzoekt de regering voorts zwaardere eisen te stellen aan de toelating van vliegtuigen, zodat alleen nog vliegtuigen toegelaten worden die 3 tot 8 dB(A) stiller zijn dan de ICAO-normen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 43 (24786).

De motie-Rosenmöller (24786, nr. 33) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in Duitsland vergaande plannen bestaan tot conversie van de vliegbasis Laarbruch tot een civiele luchthaven met alle gevolgen voor grensoverschrijdende geluidsoverlast en overige milieuproblemen in de regio;

overwegende, dat het EU-recht met zich meebrengt dat het geen strikt nationale Duitse aangelegenheid is;

verzoekt de regering alle bestaande mogelijkheden te benutten om zich te verzetten tegen de grensoverschrijdende milieuproblemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44 (24786).

De motie-Rosenmöller (24786, nr. 34) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het beleid betreffende de kleine luchtvaart zodanig aan te scherpen dat per 1 januari 2000 geen gemotoriseerde recreatieve luchtvaart gedurende de weekeinden, de feestdagen en de avonduren plaatsvindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45 (24786).

Ik constateer, dat er geen bezwaar bestaat tegen het aanstonds stemmen over deze gewijzigde moties.

In stemming komt de motie-A. de Jong (24786, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, het GPV, de SGP, de RPF en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-A. de Jong (24786, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, het GPV, de SGP en de RPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verbugt (24786, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van 't Riet (24786, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van 't Riet (24786, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van 't Riet (24786, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het GPV, de SGP en de RPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen.

Dat betekent dat wij hoofdelijk moeten stemmen.

Vóór stemmen de leden: Valk, Ter Veer, Versnel-Schmitz, Vliegenthart, Van der Vlies, Van Vliet, M.B. Vos, Wagenaar, Wallage, Van Walsem, Van Waning, Wessels, Witteveen-Hevinga, Woltjer, Ybema, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Adelmund, Apostolou, Augusteijn-Esser, Bakker, Van den Berg, Van den Bos, Van Boxtel, M.M. van der Burg, De Cloe, Crone, Van Dijke, Dijksma, Dittrich, Duivesteijn, Feenstra, Fermina, Van Gelder, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, Van Heemst, Hoekema, Huys, Jeekel, A. de Jong, Jorritsma-van Oosten, Kalsbeek-Jasperse, Koenders, De Koning, Lambrechts, Liemburg, Marijnissen, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Van der Ploeg, Poppe, Rabbae, Rehwinkel, Van 't Riet, Roethof, Rosenmöller, Rouvoet, Scheltema-de Nie, Schutte, Sipkes, Stellingwerf, Sterk en Swildens-Rozendaal.

Tegen stemmen de leden: Te Veldhuis, Verbugt, Verhagen, Visser-van Doorn, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, J.M. de Vries, Weisglas, Wolters, Van Ardenne-van der Hoeven, Beinema, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, J.D. Blaauw, P.M. Blauw, Van Blerck-Woerdman, Bolkestein, Bremmer, Bukman, V.A.M. van der Burg, Van de Camp, Cherribi, Cornielje, Dankers, Van den Doel, Doelman-Pel, Elsthout, Essers, Gabor, De Haan, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Heeringa, Hessing, Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, Van Hoof, Hoogervorst, De Hoop Scheffer, Ten Hoopen, Janmaat, G. de Jong, H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp, Keur, Klein Molekamp, Koekkoek, Korthals, Lansink, Leers, Van der Linden, Luchtenveld, Mateman, Meijer, Meyer, Mulder-van Dam, Passtoors, Reitsma, Remkes, Van Rey, Rijpstra, Schuurman, Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, Van der Stoel en Terpstra.

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze gewijzigde motie met 70 tegen 67 stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van 't Riet (24786, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF en de groep-Nijpels voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rosenmöller (24786, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, D66, de SGP, de RPF, het CDA en de groep-Nijpels voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rosenmöller (24786, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP en de RPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stelling- werf (24786, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stelling- werf (24786, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stelling- werf (24786, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.