Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5643-5644

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden (25900), en over:

- de motie-Bakker c.s. over de wens om de studiefinanciering sneller toegankelijk te maken indien het inkomen fors daalt (25900, nr. 17).

(Zie vergadering van 15 april 1998.)

De voorzitter:

De heer Rosenmöller trekt het amendement op stuk nr. 8 in en de heer Meyer trekt het amendement op stuk nr. 14 in.

Artikel I, aanhef, en de onderdelen A t/m E worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rosenmöller c.s. (stuk nr. 10, I) tot het doen vervallen van onderdeel F.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA en de groep-Nijpels voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bijleveld-Schouten c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels en de CD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen H t/m M worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Middelkoop c.s. (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels en de CD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel N wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel O, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bijleveld-Schouten c.s. (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels en de CD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Punt 1 wordt zonder stemming aangenomen.

De punten 2 t/m 4 worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel O wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel P wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m VI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De heer VoorzitterMeyer heeft een nieuwe motie voorgesteld, deze luidt als volgt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet een aanvullende regeling voorstelt voor iemand die zich niet particulier kan verzekeren gezien zijn gezondheidstoestand;

constaterende, dat het kabinet iemand onder andere als onverzekerbaar beschouwt indien een overlijdensrisicoverzekering wordt geaccepteerd tegen een premie die 2,5 keer hoger is dan de premie voor een persoon zonder gezondheidsrisico's;

van mening, dat deze factor 2,5 te hoog kan zijn in relatie tot het inkomen;

verzoekt de regering een zodanige regeling te treffen dat meer recht wordt gedaan aan de verhouding inkomen en premiehoogte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is voorgesteld door de leden Meyer, Bijleveld-Schouten en Rosenmöller. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (25900).

Deze motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan, dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Bakker c.s. (25900, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Meyer c.s. (25900, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het CDA en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.