Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5608-5609

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van heden:

  • - de brief van de voorzitter van de Eerste Kamer houdende het verzoek het voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) te doen notificeren (23982, nr. 27).

Ik stel tevens voor, aan het slot van de vergadering te beslissen over deel 3a van de partiële herziening PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid (25180).

Ik stel voor, de eerstvolgende vergadering van deze Kamer na het verkiezingsreces te laten plaatsvinden op maandag 18 mei te 15.30 uur ter behandeling van het verslag van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel mee, dat de tijdelijk voorzitter voornemens is de Kamer op dinsdag 19 mei te 11.00 uur bijeen te roepen ter behandeling van de volgende agenda:

  • 1. beëdiging leden;

  • 2. (na een middagpauze) debat over ontwerpprofielschets nieuwe voorzitter met aan het slot daarvan stemming over eventuele amendementen en hele profielschets.

Vervolgens zal de tijdelijk voorzitter de Kamer bijeenroepen op woensdag 20 mei te 13.00 uur met als agenda:

  • 1. verkiezing voorzitter;

  • 2. vaststelling van het aantal leden van het Presidium en benoeming van hen;

  • 3. regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor, de stukken 25600-X, nr. 44, en 25600-XV, nr. 44, voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de stukken gedrukt onder de nummers 23908 (R1519), nr. 29, 25901 (R1610), 25909, 25915 (R1611), 25921 (R1612) en 25932 (R1615) de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, dat wat deze Kamer betreft de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd.

Ik stel voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de stukken 25805, 25827, 25896 en 25911 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Ik stel voor, een groot aantal stukken van de lijst van werkzaamheden af te voeren. De nummers zullen in de Handelingen, na de ingekomen stukken, worden vermeld.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Met betrekking tot een eventueel debat over de CAO in de zorg merk ik op dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft meegedeeld dat rond kwart over twee hedenmiddag een bericht van het kabinet zal worden ontvangen. Ik stel mij voor, zo spoedig mogelijk daarna een regeling van werkzaamheden te houden om te beslissen of wij hedenmiddag over dit onderwerp nog een kort debat moeten hebben.

Indien dat debat gehouden wordt, stel ik voor om de spreektijd te bepalen op drie minuten in verband met de rest van de agenda.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik heb het verzoek gekregen van de fractie van de PvdA om de punten 5 en 7 hedenmiddag van de stemmingslijst af te voeren. Ik stel voor, daaraan te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Feenstra.

De heer Feenstra (PvdA):

Voorzitter! Ik verzoek u het verslag van het algemeen overleg over de herziening van de Waterleidingwet aan de overvolle agenda voor de vergadering van heden toe te voegen.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen en het genoemde verslag te behandelen onmiddellijk na het beëindigen van de stemmingen van hedenmiddag.

De heer Feenstra (PvdA):

Ik geef er de voorkeur aan, deze behandeling op een later tijdstip op deze dag te laten plaatsvinden.

De voorzitter:

Waarom kan het niet onmiddellijk? Mij blijkt nu dat het wél onmiddellijk kan. De minister is bereid om na de stemmingen "na te blijven". Ik constateer, dat men zich met mijn voorstel kan verenigen. Overigens, de minister van VROM is vandaag jarig.

(Applaus)

De voorzitter:

En wij allen vandaag nog niet!