Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5644

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket) (25392), en over:

- de motie-Rabbae over wijziging van artikel 12 Wetboek van Strafvordering (25392, nr. 23).

(Zie vergadering van 15 april 1998.)

De voorzitter:

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse trekt haar amendement op stuk nr. 10 in.

Artikel I, aanhef, en de onderdelen A t/m EE worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel GG, aanhef, en de artikelen 111 t/m 129 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rabbae (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 130 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 131 t/m 134 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het CDA en de groep-Nijpels voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 135, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich (stuk nr. 14) wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 136 t/m 146 worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel GG wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m XXX en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rabbae (25392, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de VVD en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.