Agenda opgesteld 16 december 2011

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 december

14.00 uur

Woensdag 21 december

10.15 uur

Donderdag 22 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2012

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 127 aan te houden. Dhr. Bosma wenst zijn motie op stuk nr. 132 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 000 VIII, nr. 122

– de motie-Van Dam over een extra plek voor een nieuwe kleine omroep

33 000 VIII, nr. 123

– de motie-Van Dam c.s. over ruimte voor een zelfstandige nieuwe omroep

33 000 VIII, nr. 124

– de motie-Van Dam over de journalistieke onafhankelijkheid van de Wereldomroep

33 000 VIII, nr. 125

– de motie-Van Dam/Peters over de budgetten voor de regionale omroepen

33 000 VIII, nr. 126

– de motie-Jasper van Dijk/Van der Ham over de aspirantstatus van de nieuwe omroepen

33 000 VIII, nr. 127 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over consumenteninvloed op het aanbod van radio- en televisiezenders

33 000 VIII, nr. 128

– de motie-Jasper van Dijk/Van Dam over het Metropole Orkest

33 000 VIII, nr. 129

– de motie-Van der Ham/Peters over een model voor nieuwe toetreders

33 000 VIII, nr. 130

– de motie-Van der Ham/Peters over splitsing van de omroepverenigingen en het omroepbedrijf

33 000 VIII, nr. 131

– de motie-Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire

33 000 VIII, nr. 132 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Bosma/Van Miltenburg over wijzigen van de Prestatieovereenkomst

33 000 VIII, nr. 133

– de motie-Peters c.s. over de inhoudelijke autonomie van de publieke omroep

33 000 VIII, nr. 134

– de motie-Peters/Van der Ham over cadeaus in ruil voor lidmaatschap

33 000 VIII, nr. 135

– de motie-Peters c.s. over de kwaliteit van de publieke omroep

33 000 VIII, nr. 136

– de motie-Peters/Van Dam over de pluriformiteit van de publieke omroepprogrammering

33 000 VIII, nr. 137

– de motie-Voordewind over een maximumbedrag voor welkomstcadeaus

33 000 VIII, nr. 138 (aangehouden)

– de motie-Voordewind over de 2.42-omroepen

33 000 VIII, nr. 139

– de motie-Voordewind over toezichtskosten van het Commissariaat voor de Media

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

De Voorzitter: mw. Wiegman-van Meppelen Scheppink wenst haar motie op stuk nr. 22 te wijzigen en mw. Van Gent haar motie op stuk nr. 40. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 000 A, nr. 22 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over de corridor Amersfoort-Enschede

33 000 A, nr. 23

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over de A15 Papendrecht-Gorinchem

33 000 A, nr. 24

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over de vaargeul IJsselmeer-Meppelerdiep

33 000 A, nr. 25

– de motie-Kuiken c.s. over het knooppunt Hooipolder

33 000 A, nr. 26

– de motie-Kuiken c.s. over de A59

33 000 A, nr. 27

– de motie-Kuiken c.s. over de knelpunten Gorinchem en Hooipolder

33 000 A, nr. 28

– de motie-Kuiken over de Churchill-variant

33 000 A, nr. 29

– de motie-Kuiken over het Atalantaproject

33 000 A, nr. 30

– de motie-Kuiken over een rijksbijdrage voor knooppunt A28/N340

33 000 A, nr. 31

– de motie-De Jong over stopzetten van het project IJmeerverbinding

33 000 A, nr. 32

– de motie-De Rouwe over de versoberde aanpak van knooppunt Hooipolder

33 000 A, nr. 33

– de motie-Bashir over afzien van de tolheffing op de A13/A16

33 000 A, nr. 34

– de motie-Bashir/Wiegman-van Meppelen Scheppink over een actieplan voor onbewaakte spoorwegovergangen

33 000 A, nr. 35

– de motie-Bashir over de betrouwbaarheid van verkeerssystemen

33 000 A, nr. 36

– de motie-Verhoeven c.s. over onderzoek naar de tunnelvarianten bij het Pannerdensch Kanaal

33 000 A, nr. 37

– de motie-Verhoeven over de oeverbinding bij het Pannerdensch Kanaal

33 000 A, nr. 38

– de motie-Van Gent/Verhoeven over eventuele nieuwe bezuinigingen

33 000 A, nr. 39

– de motie-Van Gent c.s. over de meerkosten van nieuwe infrastructuur

33 000 A, nr. 40 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gent/De Rouwe over de open ruimte in de zuidelijke Randstad

33 000 A, nr. 41

– de motie-Van Gent c.s. over de elektrificatie van spoortracés zonder bovenleiding

33 000 A, nr. 42

– de motie-Van Gent c.s. over effectiviteit van ecoducten

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

32 641

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

32 641 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikel I, aanhef

– amendement De Liefde/Voordewind (9)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement De Liefde (8) (invoegen onderdeel BA)

– onderdeel C

– amendement De Liefde (10) (invoegen onderdeel CA)

– onderdelen D t/m F

– gewijzigd amendement De Liefde c.s. (14) (invoegen onderdeel G)

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

De Voorzitter: mw. Peters verzoekt haar motie op stuk nr. 12 aan te houden.

32 641, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Peters over een laag btw-tarief voor e-boeken

32 641, nr. 13

– de motie-Van der Werf/Van der Ham over de auteurskorting

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Decentralisatie natuurbeleid

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn motie op stuk nr. 128 aan te houden. Mw. Ouwehand verzoekt om eerst te stemmen over motie nr. 129 alvorens te stemmen over de overige moties. Mw. Van Gent wenst haar motie op stuk nr. 122 te wijzigen en mw. Jacobi haar motie op stuk nr. 134. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 825, nr. 129

– de motie-Ouwehand over het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur

30 825, nr. 122 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gent over 139 mln. naar natuurbeheer

30 825, nr. 123

– de motie-Van Gent over nakoming internationale biodiversiteitsverplichtingen

30 825, nr. 124

– de motie-Van Gent over de memorie van toelichting op het deelakkoord Natuur

30 825, nr. 125

– de motie-Van Gerven over natuurgebieden binnen en buiten de ehs

30 825, nr. 126

– de motie-Van Gerven/Jacobi over het gratis houden van natuurgebieden

30 825, nr. 127

– de motie-Van Gerven over het nieuwe en gedecentraliseerde natuurbeleid

30 825, nr. 128 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een reactie op het deelakkoord Natuur

30 825, nr. 130

– de motie-Ouwehand over een aanvalsplan met natuurdoelstellingen

30 825, nr. 131

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Veldhoven over uitvoering van de Kaderrichtlijn Water

30 825, nr. 132

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over financiering van het agrarisch natuurbeheer

30 825, nr. 133

– de motie-Jacobi c.s. over een toekomstvisie op natuur en natuurbeleid

30 825, nr. 134 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jacobi/Wiegman-van Meppelen Scheppink over nationale parken

30 825, nr. 135

– de motie-Jacobi over de nieuwe natuurwet

30 825, nr. 136

– de motie-Van Veldhoven c.s. over het ecologisch rendement van het natuurakkoord

30 825, nr. 137

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een doorrekening door het PBL

30 825, nr. 138

– de motie-Koopmans/Van Veldhoven over toevoegen BBL-gronden aan ruilgrondvolume

30 825, nr. 139

– de motie-Koopmans over natuurcompensatiemiddelen

30 825, nr. 140

– de motie-Dijkgraaf over een onderhandelingsakkoord natuur

30 825, nr. 141

– de motie-Dijkgraaf/Koopmans over hydrologische maatregelen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 044

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

32 044 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Schouw (15)

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement Recourt (14)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Gesthuizen (20)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Gesthuizen/Van Toorenburg (19)

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,I)

 • – amendement Gesthuizen (10)

 • Indien 22 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Van der Staaij (21) (invoegen artikel 464a)

 • – amendement Van der Staaij c.s. (23) (invoegen artikel 464a)

 • N.B.: Indien 21 en 23 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,II)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,III)

– amendement Van der Steur/Van der Staaij (17)

– onderdeel D

– artikel I

– amendement Recourt (13) (invoegen artikel Ia)

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij Wet herziening ten nadele

32 044, nr. 16

– de motie-Schouw over het hergebruik van DNA-materiaal

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 045

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele)

32 045 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23)

De Voorzitter: mw. Gesthuizen wenst haar amendement op stuk nr. 12 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, aanhef

– amendement Gesthuizen (8)

– gewijzigd amendement Gesthuizen (16)

– artikel 457

– artikelen 458 t/m 460

– amendement Gesthuizen (14,I)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Gesthuizen (20)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Gesthuizen/Van Toorenburg (19)

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,I)

 • – amendement Gesthuizen (10)

 • Indien 22 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Van der Staaij (21) (invoegen artikel 464a)

 • – amendement Van der Staaij c.s. (23) (invoegen artikel 464a)

 • N.B.: Indien 21 en 23 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,II)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,III)

– artikel 461

– amendement Gesthuizen (14,II)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Gesthuizen/Van Toorenburg (19)

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,I)

 • – amendement Gesthuizen (10)

 • Indien 22 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Van der Staaij (21) (invoegen artikel 464a)

 • – amendement Van der Staaij c.s. (23) (invoegen artikel 464a)

 • N.B.: Indien 21 en 23 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,II)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,III)

– artikel 462

– amendement Gesthuizen (14,III en IV)

– artikel 463

– artikel 464

– amendement Van der Steur c.s. (22) (invoegen artikel 464a)

 • Indien 22 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Van der Staaij (21) (invoegen artikel 464a)

 • – amendement Van der Staaij c.s. (23) (invoegen artikel 464a)

 • N.B.: Indien 21 en 23 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,II)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,III)

 • N.B.: Indien 21 en 23 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,II)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,III)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,II)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,III)

– artikel 465

– artikelen 466 en 467

– amendement Gesthuizen (14,V)

– artikel 468

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – amendement Van der Steur/Gesthuizen (15,III)

– artikel 469

– artikelen 470 t/m 482

– artikel I

– gewijzigd amendement Gesthuizen c.s. (18) (invoegen artikel Ia)

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

32 843

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU2009 L 168)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), onderdeel Landbouw en Natuur, voor het jaar 2012

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn motie op stuk nr. 109 aan te houden. Mw. Van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 118 te wijzigen en dhr. Van der Staaij zijn motie op stuk nr. 137. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 000 XIII, nr. 101

– de motie-Jacobi over de afspraken over financiering

33 000 XIII, nr. 102

– de motie-Jacobi over natuurbeleid als onderdeel van het MIRT

33 000 XIII, nr. 103

– de motie-Jacobi over Staatsbosbeheer

33 000 XIII, nr. 104

– de motie-Jacobi over permanente bebouwing

33 000 XIII, nr. 105

– de motie-Jacobi over agrarisch natuurbeheer buiten de ehs

33 000 XIII, nr. 106

– de motie-Jacobi/Koopmans over mkb-bedrijven en streekproducten

33 000 XIII, nr. 107

– de motie-Jacobi over licht-alcoholische dranken

33 000 XIII, nr. 108

– de motie-Jacobi/Van Dekken over een sterrensysteem

33 000 XIII, nr. 109 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een megastal in Horst aan de Maas

33 000 XIII, nr. 110

– de motie-Van Gerven over 100% duurzame nieuwbouw van stallen

33 000 XIII, nr. 111

– de motie-Van Gerven over een verbod op landgrabbing

33 000 XIII, nr. 112

– de motie-Van Gerven over een onderzoek inzake vrijhandelsverdragen

33 000 XIII, nr. 113

– de motie-Van Gerven over kooihuisvesting van jonge konijnen

33 000 XIII, nr. 114 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een verbod op kantelboxen

33 000 XIII, nr. 115

– de motie-Van Gerven over een verbod op tentoonstellen van doorgefokte dieren

33 000 XIII, nr. 116 (aangehouden)

– de motie-Koopmans over uitvoering van het onderhandelingsakkoord

33 000 XIII, nr. 117

– de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff over de inzet van PAS-middelen

33 000 XIII, nr. 118 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit

33 000 XIII, nr. 119

– de motie-De Mos/Graus over afschot

33 000 XIII, nr. 120 (aangehouden)

– de motie-De Mos over een fusie tussen drie terreinbeherende organisaties

33 000 XIII, nr. 121

– de motie-De Mos/Koopmans over vervanging van de Nitraatrichtlijn

33 000 XIII, nr. 122

– de motie-De Mos over een herstructurering van de tuinbouwsector

33 000 XIII, nr. 123

– de motie-De Mos over ontpoldering ten behoeve van natuurherstel

33 000 XIII, nr. 124

– de motie-Graus/Gerbrands over een onafhankelijke fosfaattest

33 000 XIII, nr. 125

– de motie-Graus/Gerbrands over een verruiming van de mededingingsregels

33 000 XIII, nr. 126

– de motie-Graus over eenvoudige en heldere toetsingskaders

33 000 XIII, nr. 127

– de motie-Graus over bestraffen van dierenmishandeling tijdens veetransporten

33 000 XIII, nr. 128

– de motie-Graus over ontnemen van certificering

33 000 XIII, nr. 129

– de motie-Graus/Dille over een anonieme meldcode

33 000 XIII, nr. 130

– de motie-El Fassed over de marktmacht van boeren

33 000 XIII, nr. 131

– de motie-El Fassed/Koopmans over decentrale energieopwekking door boeren

33 000 XIII, nr. 132

– de motie-El Fassed over de THT-datum

33 000 XIII, nr. 133

– de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Veldhoven over het Platform Verduurzaming Voedsel

33 000 XIII, nr. 134 (aangehouden)

– de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over duurzame houtproductie

33 000 XIII, nr. 136

– de motie-Van der Staaij c.s. over het mededingingsbeleid voor primaire producenten in de agri-nutriketen

33 000 XIII, nr. 137 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toekomst Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO)

33 000 XV, nr. 15

– de motie-Verhoeven/Van Veldhoven over vrijwillige aansluiting bij een PBO

33 000 XV, nr. 16

– de motie-Van Tongeren/Smeets over taken van publiek belang

33 000 XV, nr. 17

– de motie-Ortega-Martijn over concrete voorstellen om bezwaren weg te nemen

33 000 XV, nr. 19

– de motie-Smeets/Van Tongeren over arbeid als onmisbaar takencluster

33 000 XV, nr. 14

– de motie-Aptroot c.s. over aanpassing van de Wet op de bedrijfsorganisatie

33 000 XV, nr. 18

– de motie-Ortega-Martijn over waarborging van taken

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

32 043, nr. 76

– de motie-Omtzigt c.s. over een overzicht van de terugstortingen aan sponsoren

32 043, nr. 77

– de motie-Omtzigt over vereenvouding van de Pensioenwet

32 043, nr. 78

– de motie-Ulenbelt over voorkomen van koopkrachtachteruitgang

32 043, nr. 79

– de motie-Van den Besselaar over de rentetermijnstructuur

32 043, nr. 80

– de motie-Van den Besselaar over vaststellen van de dekkingsgraad

32 043, nr. 81

– de motie-Klaver/Koolmees over de opdracht om een crisisplan op te stellen

32 043, nr. 82

– de motie-Klaver over actualisatie van herstelplannen

32 043, nr. 83 (aangehouden)

– de motie-Klaver/Koolmees over de gemiddelde dekkingsgraad

32 043, nr. 84

– de motie-Koolmees/Klaver over heroverwegen van het pensioenakkoord

32 043, nr. 85

– de motie-Koolmees/Klaver over verhoging van de pensioenleeftijd

Stemming

15. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Werkdruk en bezuiniging ten aanzien van schoonmakers op ministeries

29 544, nr. 366

– de motie-Karabulut c.s. over het stoppen van de negatieve prijsspiraal

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

33 000 XV, nr. 22

– de motie-Hamer c.s. over arbeidsmarktmaatregelen

33 000 XV, nr. 23

– de motie-Hamer over de ijklijn voor SZA-uitgaven

33 000 XV, nr. 24

– de motie-Hamer over een minimumtarief voor zzp'ers

33 000 XV, nr. 25

– de motie-Hamer over offshoring schappen als ontslaggrond

33 000 XV, nr. 26

– de motie-Hamer over sociale bescherming flexkrachten bij ziekte

33 000 XV, nr. 27

– de motie-Hamer over arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap

33 000 XV, nr. 28

– de motie-Spekman/Karabulut over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking

33 000 XV, nr. 29 (aangehouden)

– de motie-Spekman c.s. over een meldingsplicht van de Belastingdienst

33 000 XV, nr. 30 (aangehouden)

– de motie-Spekman/Ulenbelt over het standaard uitgaan van een 36-urige werkweek

33 000 XV, nr. 31

– de motie-Karabulut over afzien van verhuisplicht voor werkzoekenden

33 000 XV, nr. 32

– de motie-Karabulut over kosten-batenanalyse van de sociale werkvoorziening

33 000 XV, nr. 33

– de motie-Karabulut over het nut van het instrument loondispensatie

33 000 XV, nr. 34

– de motie-Karabulut over de begeleiding door jobcoaches

33 000 XV, nr. 35

– de motie-Karabulut over de stagejobcoach

33 000 XV, nr. 36

– de motie-Karabulut over een parlementair onderzoek naar het UWV

33 000 XV, nr. 37

– de motie-Van Hijum/Klaver over de vitaliteitsregeling

33 000 XV, nr. 38 (ingetrokken)

– de motie-Van Hijum/Berckmoes-Duindam over de werkgroep Onderwijs en Kinderopvang

33 000 XV, nr. 39

– de motie-Sterk over cumulatie-effecten van stelselwijzigingen

33 000 XV, nr. 40

– de motie-Sterk/Azmani over de administratieve lastendruk

33 000 XV, nr. 41

– de motie-Sterk over de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

33 000 XV, nr. 42

– de motie-Koşer Kaya over verlagen van de loonbelasting

33 000 XV, nr. 43

– de motie-Koşer Kaya over aanvullende bezuinigingen

33 000 XV, nr. 44

– de motie-Koşer Kaya/Klaver over openingstijden van gemeentebalies

33 000 XV, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Van den Besselaar/Azmani over de representativiteit van werknemersorganisaties

33 000 XV, nr. 46

– de motie-Van den Besselaar over de beoordeling van het dispensatieverzoek

33 000 XV, nr. 47

– de motie-Van den Besselaar over transparantie van het avv-proces

33 000 XV, nr. 48

– de motie-Van den Besselaar over publicatie van de representativiteitscijfers

33 000 XV, nr. 49

– de motie-Van den Besselaar over avv van cao-bepalingen in bijlage

33 000 XV, nr. 50

– de motie-Van den Besselaar over de gegevens van werkzoekenden

33 000 XV, nr. 51

– de motie-De Jong over een «koffiehuisinspectie»

33 000 XV, nr. 52

– de motie-De Jong over de startersregelingen bij het UWV

33 000 XV, nr. 53

– de motie-De Jong over registratie van uitkeringsfraude

33 000 XV, nr. 54

– de motie-Klaver over een ontheffing van het arbeidsrecht

33 000 XV, nr. 55

– de motie-Klaver over scholing van flexibele groepen

33 000 XV, nr. 56

– de motie-Klaver over evaluatie van de pilot loondispensatie

33 000 XV, nr. 57

– de motie-Ortega-Martijn over ondersteuning van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

33 000 XV, nr. 58

– de motie-Ortega-Martijn over de effectiviteit van de schuldhulpverlening

33 000 XV, nr. 59

– de motie-Ortega-Martijn over buddyprojecten voor werkzoekenden

33 000 XV, nr. 60

– de motie-Ortega-Martijn/Voordewind over ratificatie van het ILO Verdrag 189

Stemming

17. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wetten tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

De Voorzitter: mw. Klijnsma verzoekt om eerst te stemmen over motie nr. 17 alvorens te stemmen over de wetsvoorstellen en de overige moties.

32 575, 33 045, nr. 11

– de motie-Klijnsma c.s. over het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

32 575

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

33 045

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

33 045 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink/Klijnsma (7, I en II)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m H

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

32 575, 33 045, nr. 7

– de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over het investeren van niet-uitgekeerde bedragen

32 575, 33 045, nr. 8

– de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over mensen met een auditieve beperking

32 575, 33 045, nr. 9

– de motie-Klijnsma c.s. over overleg over beleidsvoornemens

32 575, 33 045, nr. 10

– de motie-Klijnsma/Voortman over een coulanceregeling

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

32 577

Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 153)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

33 000 XVI, nr. 94

– de motie-Leijten over een meer inkomensafhankelijke zorgpremie

33 000 XVI, nr. 95

– de motie-Dijkstra over de zorgtoeslag voor paren

33 000 XVI, nr. 96

– de motie-Van der Veen over het zogenaamde Duitse systeem

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

33 024

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets

33 024 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– amendement Omtzigt (8)

– artikel I

– amendement Leijten (7) (invoegen artikel IA)

– artikel ÌI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

24. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag

33 024, nr. 9

– de motie-Van der Veen over invoering van een vermogenstoets voor de zorgtoeslag

Stemming

25. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

De Voorzitter: mw. Lucas wenst haar motie op stuk nr. 85 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 000 VIII, nr. 85 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Lucas over de bijdrage aan het topsectorenbeleid

Stemming

26. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 39 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 252, nr. 39 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven over SWUNG II

Stemming

27. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over Diginotar en ICT-problemen bij de overheid

26 643, nr. 205

– de motie-Elissen over eerstelijnstoezicht

Stemmingen

28. Stemmingen in verband met:

33 000 I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012

33 000 I (bijgewerkt t/m amendement nr. 6)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat van de Koning

– artikelen 01 en 02

– gewijzigd amendement Van Gent (5)

– amendement Thieme (6)

– artikel 03

– begrotingsstaat van de Koning

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

29. Stemmingen in verband met:

33 000 IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de Staten-Generaal

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

30. Stemmingen in verband met:

33 000 IIB

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en kabinetten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

31. Stemmingen in verband met:

33 000 III

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012

– artikelen 1 t/m 6

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst

– begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin

– begrotingsstaat van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

32. Stemmingen in verband met:

33 000 IV

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

33. Stemmingen in verband met:

33 000 V

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

33 000 V (bijgewerkt t/m amendement nr. 119)

De Voorzitter: de minister heeft tijdens het wetgevingsoverleg d.d. 21 november 2011 aangegeven het amendement Van der Staaij/Ferrier onder nr. 25 te willen over nemen. Ik neem aan dat hiertegen geen bezwaar bestaat.

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Timmermans (26,I)

– artikel 1

– amendement De Caluwé/Ferrier (32,I)

– amendement Voordewind/Dikkers (35)

– amendement Irrgang (59)

– gewijzigd amendement Dikkers/Voordewind (60,I)

– gewijzigd amendement Hachchi/El Fassed (61,I)

– amendement Albayrak/Hachchi (65,I)

– amendement Irrgang (111)

– amendement Irrgang (112,I)

– amendement Ormel/Ten Broeke (115)

– amendement Timmermans (26,II)

– artikel 2

– artikel 3

– amendement Irrgang c.s. (23,I)

– amendement Hachchi c.s. (30,I)

– amendement Dikkers c.s. (62,I)

– amendement De Caluwé/Ferrier (32,II)

– artikel 4

– amendement Ferrier c.s. (31)

– amendement Voordewind/Van der Staaij (36)

– amendement Dikkers c.s. (119,I)

– amendement Irrgang c.s. (23,II)

– amendement Hachchi c.s. (30,II)

– amendement De Caluwé/Ferrier (32,III)

– gewijzigd amendement Hachchi/El Fassed (61,II)

– amendement Dikkers c.s. (62,II)

– artikel 5

– amendement Voordewind (34)

– gewijzigd amendement Dikkers/Voordewind (60,II)

– amendement Irrgang (112,II)

– artikel 6

– artikel 7

– amendement Albayrak/Hachchi (65,II)

– amendement Dikkers c.s. (119,II)

– artikel 8

– artikelen 9 t/m 11

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

34. Stemmingen in verband met:

33 000 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

33 000 VI (bijgewerkt t/m amendement nr. 56)

– artikelen 1 t/m 5

departementale begrotingsstaat

– artikel 11

– amendement Recourt (14,I)

– amendement Recourt/Gesthuizen (19)

– gewijzigd amendement Gesthuizen (20)

– artikel 12

– amendement Schouten (16)

– amendement Gesthuizen/Recourt (22)

– amendement Van der Staaij/Van Toorenburg (28)

– amendement Arib (56,I)

– artikel 13

– artikel 14

– artikel 17

– amendement Arib (56, II)

– artikel 21

– amendement Schouten (12)

– amendement Recourt (14, II)

– amendement Schouten (15)

– artikel 23

– amendement Schouten (18)

– amendement Marcouch (23)

– artikel 25

– artikel 29

– artikelen 91 t/m 93

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-latendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

35. Stemmingen in verband met:

33 000 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

33 000 VII (bijgewerkt t/m amendement nr. 52)

De Voorzitter: mevrouw Karabulut wenst de amendementen onder de nummers 33 en 34 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Koopmans c.s. (8,I)

– amendement Karabulut (32,I)

– artikel 1

– artikel 2

– amendement Van Dam (35,I)

– artikel 3

– artikel 4

– amendement Spekman (7)

– amendement Karabulut (32,II)

– artikel 5

– artikel 6

– amendement Koopmans (52,I)

– artikel 7

– amendement Van Dam (35,II)

– artikel 8

– artikel 9

– amendement Spekman (31)

– artikel 10

– artikelen 11 en 12

– amendement Koopmans c.s. (8,II)

– amendement Koopmans (52,II)

– artikel 13

– artikel 14

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

36. Stemmingen in verband met:

33 000 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

33 000 VIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 72)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Klaver (62)

– amendement Ortega-Martijn (57,I)

– amendement Van der Ham (56,I)

– amendement Van der Ham (65,I)

– amendement Van der Ham (66,I)

– amendement Van der Ham/Elias (72,I)

– artikel 01

– amendement Van der Ham (65,II en III)

– amendement Van der Ham (66,II)

– amendement Van der Ham/Elias (72,II)

– amendement Jasper van Dijk (64,I)

– artikel 03

– amendement Van der Ham/Jasper van Dijk (63,I)

– artikel 04

– artikelen 06 t/m 08

– amendement Ortega-Martijn (57,II)

– artikel 09

– artikel 11

– amendement Çelik/Dijksma (25)

– artikel 12

– artikelen 13 t/m 16

– amendement Van der Ham/Jasper van Dijk (63,II)

– amendement Van der Ham (56,II)

– artikel 25

– amendement Jasper van Dijk (64,II)

– artikel 91

– artikelen 92 t/m 94

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

37. Stemmingen in verband met:

33 000 IXA

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van Nationale Schuld

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

38. Stemmingen in verband met:

33 000 IXB

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012

33 000 IXB (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

De Voorzitter: mw. Dikkers wenst het amendement op stuk nr. 5 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 5

departementale begrotingsstaat

– artikelen 01 t/m 03

– amendement Voordewind/Dikkers (6)

– amendement Voordewind/Van der Staaij (7)

– artikel 04

– artikelen 05 t/m 10

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

39. Stemmingen in verband met:

33 000 X

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

33 000 X (bijgewerkt t/m amendement nr. 34)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Hernandez (33)

– artikel 20

– artikelen 21 t/m 24

– amendement Hernandez (34,I)

– artikel 25

– artikel 26

– amendement Hernandez (34,II) (invoegen artikel 27)

– artikelen 70 t/m 91

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

40. Stemmingen in verband met:

33 000 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

33 000 XII (bijgewerkt t/m amendement nr. 91)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikelen 31 t/m 38

– amendement Dijksma (7)

– amendement Slob (9,I)

– amendement El Fassed (91)

– artikel 39

– artikelen 40 t/m 52

– amendement Slob (9,II)

– artikel 53

– artikelen 54, 56, 57, 59 t/m 62, 98 en 99

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

41. Stemmingen in verband met:

33 000 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

33 000 XIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 140)

Voorzitter: mw. Schaart wenst het amendement op nr. 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Koppejan c.s. (11,I)

– artikel 11

– artikel 12

– amendement Koppejan c.s. (10)

– gewijzigd amendement Verhoeven (6,I)

– amendement Koppejan c.s. (11,II)

– artikel 13

– artikel 14

– gewijzigd amendement Verhoeven (6,II)

– artikel 15

– amendement Van Veldhoven (90)

– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink (93)

– amendement Van Gerven (94)

– amendement Snijder-Hazelhoff/Koopmans (95)

– amendement Van Gerven (96,I)

– amendement Koopmans/Dijkgraaf (97,I)

– amendement Van Veldhoven (98,I)

– artikel 16

– artikel 17

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (88)

– amendement Van Veldhoven (99)

– amendement El Fassed (100)

– amendement Koopmans (91, I en II)

– gewijzigd amendement Jacobi/Koopmans (140,I)

– amendement Van Gerven (96, II en III)

– amendement Koopmans/Dijkgraaf (97,II)

– amendement Van Veldhoven (98,II)

– artikel 18

– amendement Jacobi/Koopmans (140,II)

– artikel 40

– artikel 41

– departementale begrotingsstaat

– amendement Koopmans (91,III)

– begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

42. Stemmingen in verband met:

33 000 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

33 000 XV (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

Voorzitter: mw. Koşer Kaya wenst het amendement op nr. 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 4

Departementale begrotingsstaat

– amendement Spekman (20, I)

– artikel 41

– amendement Spekman (12,I)

– artikel 42

– amendement Spekman (12, II en III)

– artikel 43

– amendement Spekman (12, IV en V)

– artikel 44

– artikel 45

– gewijzigd amendement Karabulut (21,I)

– amendement Koşer Kaya (10,I)

– artikel 46

– amendement Koşer Kaya (10,II)

– artikel 47

– artikelen 48 en 49

– gewijzigd amendement Karabulut (21,II)

– artikel 50

– artikel 51

– amendement Hamer (11)

– artikel 52

– artikelen 96 en 97

– amendement Spekman (20,II)

– artikel 98

– amendement Spekman (20,III)

– artikel 99

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

43. Stemmingen in verband met:

33 000 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

33 000 XVI (bijgewerkt t/m nr. 99)

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Van der Veen (97) (invoegen artikel 3a)

– artikel 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Thieme (7)

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (17)

– amendement Voortman/Arib (23,I)

– artikel 41

– artikel 42

– amendement Leijten/Van Gerven (15)

– gewijzigd amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (99,I)

– artikel 43

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (18)

– artikel 44

– gewijzigd amendement Van der Staaij c.s. (98)

– amendement Voortman/Arib (23,II)

– artikel 45

– amendement Dijkstra (75)

– gewijzigd amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (99,II)

– artikel 46

– artikel 47

– artikelen 97 t/m 99

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

44. Stemmingen in verband met:

33 000 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

33 000 A (bijgewerkt t/m amendement nr. 44)

– artikelen 1 t/m 3

Begrotingsstaat inzake het Infrastructuurfonds

– artikel 11

– amendement Dijkgraaf (9,I)

– amendement Dijkgraaf/De Rouwe (10,I)

– amendement Slob/Monasch (11,I)

– amendement Dijksma (12,I)

– amendement Slob (13,I)

– amendement Slob (14)

– amendement Van Tongeren (16)

– gewijzigd amendement Slob (17,I)

– amendement El Fassed (44,I)

– artikel 12

– amendement Slob/Monasch (11,II)

– amendement Slob (15)

– artikel 13

– artikel 14

– amendement Dijkgraaf (9,II)

– amendement Dijkgraaf/De Rouwe (10,II en III)

– amendement Slob(13,II)

– artikel 15

– artikelen 16 t/m 18

– gewijzigd amendement Slob (17,II)

– amendement Dijksma (12,II)

– amendement El Fassed (44,II)

– artikel 19

– begrotingsstaat inzake het Infrastructuurfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

45. Stemmingen in verband met:

33 000 B

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat van het gemeentefonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

46. Stemmingen in verband met:

33 000 C

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat van het provinciefonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

47. Stemmingen in verband met:

33 000 F

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat Diergezondheidsfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

48. Stemmingen in verband met:

33 000 H

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012

33 000 H (bijgewerkt t/m amendement nr. 4)

– artikelen 1 t/m 4

begrotingsstaat inzake het BES-fonds

– gewijzigd amendement Van Gent (4)

– artikel 1

– begrotingsstaat inzake het BES-fonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

33 090, nr. 1 33 090 I t/m X, XII, XIII, XV, XVI

49. Debat over de Najaarsnota 2011 met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

33 090-A, B, C, F, G

29 407, nr. 8

50. Debat over het kabinetsstandpunt werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

51. VAO Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 10/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

52. VAO Auteursrechten (AO d.d. 7/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

53. VAO Geluid (AO d.d. 12/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

54. VAO Dierproeven (AO d.d. 8/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

55. VAO EPD  (AO d.d. 13/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

56. VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector (AO d.d. 14/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

57. VAO Landbouw in Ontwikkelingslanden (AO d.d. 17/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

58. VAO Beleggingsverzekeringen / rol Kifid (AO d.d. 1/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

59. VAO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties (AO d.d. 6/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

60. VAO Externe contacten van ambtenaren en interpretatie «Oekaze Kok» (AO d.d. 10/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

61. VAO Rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao (AO d.d. 8/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

62. VAO Suriname (AO d.d. 13/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

63. VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen (AO d.d. 17/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

64. VAO Toerisme (AO d.d. 26/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

65. VAO Mestvisie (AO d.d. 1/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

66. VAO Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie) (AO d.d. 9/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

67. VAO Ondernemerspleinen (AO d.d. 23/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 667

68. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) (voortzetting)

32 830

69. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

33 030, nrs. 9 t/m 11

70. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

32 841

71. Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer

Langetermijnagenda

17, 18 en 19 januari 2012 (week 3)

– VAO AIVD (AO d.d. 8/12) (minister BZK)

– VAO Euthanasie (AO d.d. 30/11) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

– Debat over het rapport van de klankbordgroep Economische dimensie verduurzaming voedselproductie

32 759 (Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s))

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 828 (Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)

32 896 (Wijziging van artikel 18b van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het verduidelijken van het rechtsvermoeden van werkgeverschap)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

32 854 (Tijdelijke wet ambulancezorg)

32 712 (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

32 760 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

24, 25 en 26 januari 2012 (week 4)

VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties»

(AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

32 440 (Nieuwe regels omtrent aanbestedingen)

32 280 (Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

31 929 (Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

31 766 (Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

32 752 ((Wet financiering politieke partijen) + 31 906 (Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

33 026 (Burgeriniatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010

32 877 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen)

32 812 (Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (Van der Ham) (minister VWS en minister V&J) (op verzoek van een meerderheid van de Kamer agenderen na het kerstreces)

2. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek) (Dibi) (minister BZK)

3. Debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen (Fritsma) (minister I&A en staatssecretaris SZW)

4. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

5. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS)

6. Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het nog te houden debat over het nog te verschijnen rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

7. Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib) (minister VWS)

8. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

9. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

10. Debat over het rapport inzake controle op wapenvergunningen (Van Raak) (minister V&J)

11. Debat over de uitnodiging door de As-Soenah moskee van een omstreden imam (Arib) (minister V&J)

12. Debat over cybersecurity en privacy (El Fassed) (minister V&J, minister BZK) (op verzoek van de aanvrager agenderen na het kerstreces)

13. Debat over het natuurakkoord (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I) (na ommekomst van een brief)

14. Debat over de handelwijze van de IGZ naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman (Leijten) (minister VWS)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J)

2. Dertigledendebat over het bericht «Premier Turkije sluit aanvallen op Israël niet langer uit» (De Roon) (minister BuZa)

3. Dertigledendebat over de passage in de Bedrijfslevenbrief aangaande de ketenbepaling in de flexwet (Ulenbelt) (minister SZW en minister EL&I)

4. Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I)

5. Dertigledendebat over het zoveelste weggepeste homostel (Van Klaveren) (minister BZK)

6. Dertigledendebat over het bericht dat veel ouders minder gaan werken vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

7. Dertigledendebat over opschorting van het Besluit huurprijzen woonruimte/aanpassen WWS omdat een wetswijziging noodzakelijk is (Karabulut) (minister BZK)

8. Dertigledendebat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya) (minister SZW)

9. Dertigledendebat over het wegpesten van niet-westerse allochtonen en de cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (Dibi) (na ontvangst van een brief) (minister BZK)

10. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

11. Dertigledendebat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester) (na ontvangst van een brief) (minister VWS)

12. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

13. Dertigledendebat over de grote stijging van tarieven bij de tandartsen en de stijging van premies en vermindering van dekking van tandartsverzekeringen (Kuiken) (minister VWS)

14. Dertigledendebat over de invoering van concurrentie tussen huisartsen (Leijten) (minister VWS)

15. Dertigledendebat over de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente die door de burgemeester van Utrecht niet als risicowedstrijd is aangemerkt (Brinkman) (minister V&J)

16. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

17. Dertigledendebat over de uitspraak van de kinderombudsman dat er te weinig oog is voor de klinisch medische schade die kinderen van asielzoekers tijdens lange procedures oplopen en het bericht dat de IND gemartelde asielzoekers uitzet (Gesthuizen) (minister I&A)

18. Dertigledendebat over het bericht «JSF kampt met reeks technische problemen» (El Fassed) (minister Defensie)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 19 december van 14.00 tot 19.00 uur

Van de algemene commissie Jeugdzorg over het onderdeel Jeugdzorg van de begroting voor 2012 en stelselherziening Jeugdzorg

Recesperiodes

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven