Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 20 januari 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 januari

14.00 uur

Woensdag 25 januari

10.15 uur

Donderdag 26 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 646, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 649, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: gerichte wijzigingen van de antidumpingbasisverordening en de antisubsidiebasisverordening COM (2016) 721

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 655, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 636, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen

COM (2016) 765

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2017

De Voorzitter: mw. Belhaj wenst haar motie op stuk nr. 19 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550-X, nr. 19 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Belhaj/Eijsink over het percentage vrouwen in topfuncties bij Defensie

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

De Voorzitter: dhr. Smaling wenst zijn motie op stuk nr. 170 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 422, nr. 170 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Smaling c.s. over nationale en internationale druk op de Belgische regering

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Financiering en verkoop van het Vakcollege

31 524, nr. 307

– de motie-Rog c.s. over terugbetalen van subsidie in het geval van private winst

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij het VSO over de rapportage van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over de stresstest derivaten woningcorporaties

29 453, nr. 435

– de motie-Ronnes over rapporteren van de langetermijneffecten voor de liquiditeitsbuffer van de gezamenlijke corporaties

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 247

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

34 247 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdelen A t/m G

– amendement Martin Bosma (12,III) over verhoging van het maximaal aantal kandidaten op een lijst

– onderdeel H

– onderdelen I t/m BM

– amendement Martin Bosma (12,IV)

– onderdeel BMa

– onderdelen BMb t/m BV

– artikel I

– artikelen IA t/m III

– amendement Martin Bosma (12,I en II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 268

Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen

34 268 (bijgewerkt t/m amendement nr. 6)

– amendement De Caluwé (6) over verandering van de naam van de ROB en specifieke deskundigheid op het terrein van de financiële verhoudingen voor 2/3 van de leden

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

  • Indien 6 aangenomen:

  • De Voorzitter: Ik stel op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de eindstemming over dit wetsvoorstel uit te stellen tot een later moment.

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid en asbest

De Voorzitter: dhr. Albert de Vries wenst zijn motie op stuk nr. 123 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 834, nr. 118

– de motie-Van Veldhoven/Smaling over de integraliteit van inspecties bij bedrijven

25 834, nr. 119

– de motie-Van Veldhoven over een brief over de zorgen over de inspectiepraktijk

25 834, nr. 120 (overgenomen)

– de motie-Van Veldhoven over de analysecapaciteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport

25 834, nr. 121 (overgenomen)

– de motie-Smaling over het ontzorgen van particulieren met asbestdaken

25 834, nr. 122 (ingetrokken)

– de motie-Smaling over het budget voor asbestsanering

25 834, nr. 123 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Albert de Vries/Smaling over arrangementen voor eigenaren-bewoners waarbij rekening wordt gehouden met draagkracht

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 489

Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van het protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid

34 489, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Schut-Welkzijn over een drempel van 26 weken werken voor EU-onderdanen

34 489, nr. 8

– de motie-Öztürk over actieve en heldere communicatie over verdragsaanpassingen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Belastingdienst

31 066, nr. 328 (aangehouden)

– de motie-Bashir over substantieel investeren in invordering en het werven van personeel

31 066, nr. 329

– de motie-Omtzigt over belastingbrieven zowel digitaal als op papier versturen

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over belastingontwijking

25 087, nr. 139

– de motie-Grashoff c.s. over het uitwerken van opties over substance-eisen in beleidsvoorstellen

25 087, nr. 140

– de motie-Grashoff/Merkies over het intrekken van het beroep tegen het Commissiebesluit inzake Starbucks

25 087, nr. 141

– de motie-Merkies/Grashoff over meer openheid over afspraken van de Belastingdienst met bedrijven

25 087, nr. 142

– de motie-Omtzigt/Schouten over het uitwisselen van alle rulings in OESO-verband

25 087, nr. 143

– de motie-Omtzigt/Schouten over betere controle op de inhoud van afgegeven rulings

25 087, nr. 144

– de motie-Schouten/Van Weyenberg over verbreding van de grondslag voor de vennootschapsbelasting

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Drugssmokkel bij douane in Rotterdam

31 934, nr. 14

– de motie-Van Raak over intensivering van de generieke controles door de douane

31 934, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg over een rijksbreed en onafhankelijk onderzoek naar de omvang van de drugsproblematiek

31 934, nr. 16

– de motie-Marcouch over vergroten van de capaciteit bij de douane voor toezicht, handhaving en opsporing

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

34 550-VI, nr. 96

– de motie-Gesthuizen over een parlementair onderzoek naar seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk

34 550-VI, nr. 97

– de motie-Volp c.s. over het Nationaal Archief als locatie voor de archiefstukken in het dossier

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Diplomatieke immuniteit

34 550-V, nr. 63

– de motie-De Roon c.s. over diplomatieke kentekens voor slechts één jaar verstrekken

34 550-V, nr. 64

– de motie-Van Nispen/Sjoerdsma over maatregelen om misdrijven en overtredingen van buitenlandse diplomaten niet onbestraft te laten

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

32 043, nr. 353 (aangehouden)

– de motie-Van Weyenberg over toetsing door DNB van nog ongetoetste pensioenbestuurders

32 043, nr. 354

– de motie-Van Weyenberg over afspraken met de pensioensector over de Code Pensioenfondsen

32 043, nr. 355

– de motie-Krol over bescherming van pensioendeelnemers bij implementatie van de nieuwe IORP-richtlijn

32 043, nr. 356

– de motie-Krol over pensioenindexatie voor werkenden en gepensioneerden

32 043, nr. 357

– de motie-Ulenbelt over het aanpassen van de overbruggingsregeling

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Intensieve kindzorg

34 104, nr. 160

– de motie-Van Meenen/Bergkamp over experimenten voor transmuraal werken in de intensieve kindzorg

34 104, nr. 161

– de motie-Van Meenen/Bergkamp over toegang tot verpleegkundige zorg thuis onder de zorgverzekeringswet

34 104, nr. 162 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over afschaffing van de minutenregistratie in de intensieve kindzorg

34 104, nr. 163

– de motie-Keijzer over het indiceren van zorgintensieve kinderen

34 104, nr. 164

– de motie-Volp over het borgen van de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag in de terminale fase

Stemming

23. Stemming over: motie ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit

De Voorzitter: dhr. Ziengs verzoekt zijn motie op stuk nr. 56 aan te houden.

32 011, nr. 56 (aangehouden)

– de motie-Ziengs over nadere verpakkingseisen in werking laten treden tien maanden na bekendmaking van de vastgestelde eisen

Stemmingen

24. Stemmingen in verband met:

34 470

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

34 470 (bijgewerkt t/m nr. 8)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Volp/Dik-Faber (8,I) over een verbod tot het tonen van tabaksproducten en aanverwante producten

– onderdeel E

– onderdelen F t/m L

– artikel I

– artikel IA

– amendement Volp/Dik-Faber (8,II)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

34 470, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over niet langer toestaan van onlineverkoop van tabaksproducten, e-sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten

34 470, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over onderzoek naar het verbieden van de onlineverkoop van sigaretten, e-sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten

34 470, nr. 11

– de motie-Van Gerven over een verbod op smaaktoevoegingen aan e-sigaretten

34 470, nr. 12

– de motie-Van Gerven over heldere criteria opstellen voor de eigen registratiesystemen van producent en importeur

34 470, nr. 13

– de motie-Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten

26. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

27. VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 08/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 522

28. Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

34 479

29. Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

34 325

30. Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

34 414

31. Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (voortzetting)

34 568

32. Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

34 589-(R2077)

33. Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162)

34 506

34. Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (voortzetting)

34 584

35. Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

34 559

36. Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (1e termijn)

34 599

37. Wijziging jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (wijziging samenhangende met enkele correcties)

Langetermijnagenda

31 januari, 1 en 2 februari (week 5)

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 14/12)

– VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 18/01)

– VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 18/01)

– Debat over het rapport «Welvaart in kaart» (34 298, nr. 2) (debat met de regering)

– Debat over de informele Europese Top in Malta d.d. 3 februari 2017

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (re- en dupliek)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en debelediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

34 508 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut)

34 575 (Verzamelwet Zvw 2016)

34 165 (voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen))

34 078 (voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

7, 8 en 9 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

– VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 18/01)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 596 (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) +

34 597 (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

34 588 (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.))

34 516 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

14, 15 en 16 februari (week 7)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 21/12)

34 235-(R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

34 355 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

21, 22 en 23 februari (week 8)

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

34 472 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

Krokusreces (tevens verkiezingsreces): week 9, 10 en 11

21, 22 en 23 maart (week 12)

– Afscheid van de Kamer in oude samenstelling (22 maart)

– Beëdiging van de leden (23 maart)

– Vaststellen van de profielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer

– Debat over de verkiezingsuitslag

28, 29 en 30 maart (week 13)

34 519 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen)

33 603 (Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 471 (Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

4. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

5. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

6. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

7. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

8. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

9. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

10. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

11. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

12. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

13. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

14. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

15. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

18. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

19. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

20. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

21. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

22. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

23. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

24. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

25. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

26. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

27. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

28. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

29. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

30. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

31. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

32. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

33. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

34. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

35. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

36. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

37. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

38. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

39. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

40. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

41. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

42. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

43. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

44. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren) (Minister EZ)

45. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

46. Debat over het toekomstig energiebeleid (Van Tongeren) (Minister EZ)

47. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

48. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

49. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

50. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

51. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

52. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

53. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

54. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

55. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

56. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

57. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

58. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

59. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

60. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

61. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

62. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

63. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over het RSJ-advies «Bezinning Interlandelijke Adoptie» (Bergkamp (Staatssecretaris V&J)

65. Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie (Hoogland) (Minister V&J, Minister I&M)

66. Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

67. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (Staatssecretaris EZ)

68. Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Jan Vos) (Minister EZ)

69. Debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen (Verhoeven) (Minister EZ)

70. Debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

71. Debat over het bericht dat de overheid de strijd tegen drugscriminelen verliest (Bergkamp) (Minister V&J)

72. Debat over het bericht dat kinderen in de jeugdzorg in de knel komen na hun achttiende (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

73. Debat over de screening van asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J, Minister V&J, Minister BZK)

74. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

75. Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de stuw in Grave (Van Helvert) (Minister I&M)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

14. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

22. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

27. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

28. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

29. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

30. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

34. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

35. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

36. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

37. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

38. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

40. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (Ulenbelt) (Minister SZW)

41. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

42. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (Van Meenen) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

44. Dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling (Potters) (Staatssecretaris VWS)

45. Dertigledendebat over het bericht dat de inburgering faalt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

46. Dertigledendebat over het bericht dat de veiligheid van Schiphol in gevaar komt door een tekort aan marechaussees (Belhaj) (Minister V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 23 januari 2017 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen» (Kamerstuk 34 369)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien» (Kamerstuk 34 376)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34 471)

Maandag 30 januari 2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten

Maandag 30 januari 2017 van 11.00 uur tot 13.00 uur en maandag 6 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya: «Wei voor de koe» (Kamerstuk 34 313)

Maandag 6 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota «Kerels voor de klas» van het lid Bruins (Kamerstuk 34 587)

Recesperiodes

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018