34 104 Langdurige zorg

Nr. 164 MOTIE VAN HET LID VOLP

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het momenteel moeilijk en soms niet mogelijk is voor kinderen met een intensieve zorgvraag in de terminale fase van hun leven zorg en ondersteuning te krijgen van hun vaste hulpverleners;

van mening dat juist in deze fase van het leven van een kind continuïteit van zorg voor kinderen en hun ouders van essentieel belang is;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de zorg door vaste zorgverleners aan kinderen met een intensieve zorgvraag (zowel praktisch als financieel) die in de terminale fase in een ziekenhuis belanden, geborgd kan worden, en de Kamer hierover voor de zomer van 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Volp

Naar boven