Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734649 nr. 1

34 649 EU-voorstel: gerichte wijzigingen van de antidumpingbasisverordening en de antisubsidiebasisverordening COM (2016) 721

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2017

Hiermee meld ik u dat de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen op de volgende recente EU-voorstellen voor een verordening van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie COM (2016) 721.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen1.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl