Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012

Agenda opgesteld 11 november 2011

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 november

14.00 uur

Woensdag 16 november

10.15 uur

Donderdag 17 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

31 936, nr. 91

– de motie-Van Gent over de vervoersprognoses voor Groningen Airport Eelde

31 936, nr. 92

– de motie-Graus c.s. over uitbreiding van de Alderstafel Lelystad

31 936, nr. 93

– de motie-Koopmans/De Caluwé over investeringen in vliegveld Lelystad

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Dossier Spijkers

28 686, nr. 12

– de motie-Eijsink c.s. over een onafhankelijke bemiddelaar in de zaak-Spijkers

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Hoorn van Afrika

22 831, nr. 67

– de motie-Dikkers over een actieve rol vredesproces Sudan

22 831, nr. 68

– de motie-Driessen over geen noodhulp aan Al-Shabaab

22 831, nr. 69

– de motie-Driessen over extra noodhulp Somalië door rijke Arabisch-islamitische landen

22 831, nr. 70

– de motie-Driessen over beëindigen ontwikkelingsrelatie met Ethiopië

22 831, nr. 71

– de motie-Hachchi over mensenrechtenschendingen door AMISOM

22 831, nr. 72

– de motie-Voordewind over noodhulp via Nederlandse ngo's

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Hoofdlijnen emancipatiebeleid 2011–2015

27 017, nr. 77

– de motie-Van Gent c.s. over een wettelijke regeling tegen weigerambtenaren

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Onderzoek van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit over onveilige speeltoestellen

33 000-XVI, nr. 19

– de motie-Kooiman over een landelijke norm voor buitenspeelruimte

33 000-XVI, nr. 20

– de motie-Kooiman over een uitdagend aanbod buitenspeelmogelijkheden

33 000-XVI, nr. 21

– de motie-Kooiman over afspraken over de hoeveelheid buitenspeelruimte

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO PGB

30 597, nr. 219

– de motie-Wolbert c.s. over uitstel van de pgb-maatregelen

30 597, nr. 220

– de motie-Wolbert c.s. over afzien van het 10-uurscriterium

30 597, nr. 221

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over zorgboerderijen met keurmerk erkennen als zorgaanbieder

30 597, nr. 222

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over geen wachtlijst voor de vergoedingsregeling

30 597, nr. 224

– de motie-Voortman c.s. over eigen regie over zorg

30 597, nr. 225

– de motie-Voortman c.s. over financiële onderbouwing van de vergoedingsregeling

30 597, nr. 226

– de motie-Voortman c.s. over evaluatie en aanpassing vergoedingsregeling

30 597, nr. 227

– de motie-Voortman c.s. over definitie wooninitiatieven

30 597, nr. 228

– de motie-Voortman c.s. over indienen van een zorgplan

30 597, nr. 229

– de motie-Venrooy-van Ark c.s. over toegang innovatieve zorgaanbieders tot zorg in natura

30 597, nr. 230

– de motie-Leijten over een onafhankelijke commissie

30 597, nr. 231

– de motie-Van der Staaij over uitgewerkte criteria

30 597, nr. 232

– de motie-Uitslag over overleg met zorgverzekeraars

30 597, nr. 233

– de motie-Uitslag/Venrooy-van Ark over monitoring van de vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie

32 680, nr. 11

– de motie-Karabulut c.s. over een kabinetsreactie op het rapport

32 680, nr. 12

– de motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. over basis voor discussie met kabinet

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

33 000-XVI, nr. 25

– de motie-Van der Veen c.s. over beheersbaarheid Budgettair Kader Zorg

33 000-XVI, nr. 26

– de motie-Van der Veen c.s. over leefstijlinterventie in basispakket

33 000-XVI, nr. 27

– de motie-Van der Veen c.s. over de huisartsenzorg

33 000-XVI, nr. 28

– de motie-Van der Veen c.s. over vergoedingen via het basispakket

33 000-XVI, nr. 29

– de motie-Van der Veen c.s. over eigen bijdragen tweedelijns ggz

33 000-XVI, nr. 30

– de motie-Wolbert/Wiegman-van Meppelen Scheppink over versterking wijkverpleegkundigen

33 000-XVI, nr. 31

– de motie-Wolbert c.s. over Valys-vervoer

33 000-XVI, nr. 33

– de motie-Wolbert c.s over casemanagement bij dementie

33 000-XVI, nr. 34

– de motie-Wolbert c.s. over de grote maatschappelijke waarde van pensioengerechtigden

33 000-XVI, nr. 35

– de motie-Wolbert/Voortman over bestrijden van eenzaamheid

33 000-XVI, nr. 36

– de motie-Wolbert c.s. over mensen met een IQ tussen 70 en 85

33 000-XVI, nr. 37

– de motie-Wolbert c.s. over cliëntenorganisaties

33 000-XVI, nr. 38

– de motie-Mulder c.s. over onderzoek naar de no-shows

33 000-XVI, nr. 39

– de motie-Mulder c.s. over doorstart epd

33 000-XVI, nr. 40

– de motie-Leijten/Van Gerven over zorgpremies inkomensafhankelijk maken

33 000-XVI, nr. 41

– de motie-Leijten/Van Gerven over ongedaan maken tariefkorting

33 000-XVI, nr. 42

– de motie-Leijten/Van Gerven over een stop op zorgfusies

33 000-XVI, nr. 43

– de motie-Leijten/Wiegman-van Meppelen Scheppink over ratificatie VN-verdrag

33 000-XVI, nr. 44

– de motie-Leijten/De Mos over Valysvervoer

33 000-XVI, nr. 45

– de motie-Smilde c.s. over de introductie van uitkomstfinanciering

33 000-XVI, nr. 46

– de motie-Uitslag c.s. over transitiebureaus

33 000-XVI, nr. 47

– de motie-Uitslag c.s. over cliëntenperspectief bij zorgverzekeraars

33 000-XVI, nr. 48

– de motie-Dijkstra over een eigen bijdrage voor huisartsenbezoek

33 000-XVI, nr. 49

– de motie-Dijkstra/Wiegman-van Meppelen Scheppink over goede voorbeelden van ketenzorg

33 000-XVI, nr. 50

– de motie-Dijkstra c.s. over korting huisartsenzorg

33 000-XVI, nr. 51

– de motie-Dijkstra over wilsverklaring eigen levenseinde

33 000-XVI, nr. 52

– de motie-Gerbrands c.s. over hulpmiddelen

33 000-XVI, nr. 53 (aangehouden)

– de motie-Voortman c.s. over tolk- en vertaaldiensten

33 000-XVI, nr. 54

– de motie-Voortman c.s. over de effectiviteit van compenserende maatregelen

33 000-XVI, nr. 55

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een plan van aanpak ondervoeding

33 000-XVI, nr. 56

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Voortman over mentorschap

33 000-XVI, nr. 57 (aangehouden)

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van der Staaij over de 20-wekenecho

33 000-XVI, nr. 58

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Arib over uitvoeringsagenda foliumzuur

33 000-XVI, nr. 59

– de motie-Van der Staaij c.s. over palliatieve sedatie

33 000-XVI, nr. 60

– de motie-Ouwehand/Voortman over wettelijke norm voor openbaar groen

33 000-XVI, nr. 61

– de motie-Ouwehand/Voortman over meer groen in stad en dorp

33 000-XVI, nr. 62

– de motie-Ouwehand over groene schoolpleinen en natuurlijke speelplaatsen

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 013

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012)

33 013 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A en Aa

– amendement Omtzigt c.s. (8,I)

– onderdeel Ab

– onderdelen Ac t/m H

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m Ba

– amendement Omtzigt c.s. (8,II)

– onderdeel Bb

– onderdelen Bc t/m H

– artikel II

– artikelen III t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 014

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet kinderopvang 2012)

33 014 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Hamer/Kooiman (10, I)

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Hamer c.s. (8)

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Hamer/Kooiman (10, II)

– onderdeel F

– amendement Hamer/Kooiman (10, III)

– onderdeel G

– onderdelen H t/m TT

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Verzamelwet kinderopvang 2012

33 014, nr. 11

– de motie-Van den Besselaar/De Mos over de maximale geldigheidstermijn van de vog

33 014, nr. 12

– de motie-Van den Besselaar/De Mos over voorkomen dat zedendelinquenten met kinderen werken

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

33 015

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012)

33 015 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen I t/m XII

– artikel XIII, onderdelen 0A t/m J

– amendement Ulenbelt (10)

– onderdeel K

– artikel XIII

– artikelen XIV t/m XXXI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

32 878

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)

32 878 (bijgewerkt t/m nr. 15)

– amendement Ortega-Martijn (13,I)

 • Indien 13 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Ortega-Martijn (12,I)

– amendement Ulenbelt (11,I)

– artikel I, onderdeel A

– onderdeel B

– artikel I

– amendement Ortega-Martijn (13,II)

 • Indien 13 verworpen:

– amendement Ulenbelt (11,II)

– artikel IA

– artikel IB

– amendement Ortega-Martijn (13,III)

 • Indien 13 verworpen:

– amendement Ulenbelt (11,III)

– artikel II, onderdeel A

– amendement Ortega-Martijn (13,IV)

 • Indien 13 verworpen:

– amendement Ulenbelt (11,IV)

– onderdeel B

– amendement Ortega-Martijn (13,V)

 • Indien 13 verworpen:

– amendement Ulenbelt (11,V)

– amendement Ortega-Martijn (13,VI)

 • Indien 13 verworpen:

– onderdeel C

– amendement Ortega-Martijn (13,VII)

 • Indien 13 verworpen:

– amendement Ulenbelt (11,VI)

– onderdeel D

– amendement Ortega-Martijn (13,VIII)

 • Indien 13 verworpen:

– amendement Ulenbelt (11,VII)

– onderdeel E

– amendement Ulenbelt (11,VIII)

– amendement Ulenbelt (11,IX)

– onderdeel F

– amendement Ortega-Martijn (13,IX)

 • Indien 13 verworpen:

– amendement Ulenbelt (11,X)

– onderdeel G

– artikel II

– artikel III, onderdeel A

– amendement Ortega-Martijn (13,X)

 • Indien 13 verworpen:

– amendement Ulenbelt (11,XI)

– amendement Ortega-Martijn (13,XI)

 • Indien 13 verworpen:

– amendement Ulenbelt (11,XII)

– onderdeel B

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A

– amendement Ortega-Martijn (13,XII)

 • Indien 13 verworpen:

– amendement Ulenbelt (11,XIII)

– onderdeel B

– onderdeel C

– artikel IV

– gewijzigd amendement Ulenbelt (15,I)

– artikel V

– gewijzigd amendement Ulenbelt (15,II) (invoegen artikel VA)

– artikel VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel materieel van de begroting van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

33 000-X, nr. 18

– de motie-Jasper van Dijk over het NAVO-raketschild

32 730, nr. 2

17. VSO Huurprijsherziening van ligplaatsen voor woonboten met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VSO ooievaar Freedom met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Forensisch onderzoek Rentree (AO d.d. 6/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Notitie privacybeleid (AO d.d. 15/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Klokkenluiders (AO d.d. 9/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 003

22. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) (plenaire afronding in één termijn)

33 000-VII

23. Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

24. Gezamenlijke behandeling van:

33 000-IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012

33 000-IIB

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012

32 640

25. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (derde termijn)

32 742

26. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs

32 722

27. Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

33 030, nrs. 6 t/m 8

28. Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

33 022

29. Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012

Langetermijnagenda

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (23/24 november)

– VAO Consumentenrechten (AO 13/10) (staatssecretaris I&M)

– VAO Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie) (AO d.d. 9/11) (minister EL&I)

– VAO Programma Eenvoudig Beter (AO d.d. 2/11) (minister I&M)

– VAO Spoor (AO d.d. 11/10) ((minister I&M)

– VAO Werkdruk en bezuiniging ten aanzien van schoonmakers op ministeries (AO d.d. 26/10) (minister SZW)

– VAO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties (AO d.d. 6/10) (minister BZK)

– VAO Stelselherziening Jeugdzorg (AO d.d. 6/10) (staatssecretaris V&J, staatssecretaris VWS)

– VAO Jeugdzorg (AO d.d. 26/10) (staatssecretaris V&J en staatssecretaris VWS)

– VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 27/10) (minister SZW)

– VAO Veiligheidsaspecten in gesloten inrichtingen (AO d.d. 9/11) (staatssecretaris V&J)

– VAO Armoede en schuldenbeleid (AO d.d. 3/11) (staatssecretaris SZW en staatssecretaris EL&I)

33 026 (Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 667 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten tot implementatie van de herziening van een EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

32 712 (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

32 752 ((Wet financiering politieke partijen)

32 440 (Nieuwe regels omtrent aanbestedingen)

32 600 (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (re- en dupliek)

32 439 (Wijziging Wmo om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen)

32 376 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 i.v.m. een met verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg) (wetgevingsoverleg op 28/11)

32 641 (Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

31 929 (Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek)

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

32 760 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

Debat over de agenda van de Europese Top

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

32 575 (Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming) + 33 045 (Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht)

13, 14 en 15 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

32 045 (Wet hervorming herziening ten voordele) + 32 044 (Wet herziening ten nadele) (Wetgevingsoverleg 12/12)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

20, 21 en 22 december (week 51)

– Stemmingen over begrotingen (amendementen én wetsvoorstellen) (over de ingediende moties wordt doorgaans in de week na de begrotingsbehandeling gestemd)

Aangevraagde (spoed/dertigleden)debatten

– Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (Van der Ham) (minister VWS en minister V&J)

– Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling (Venrooy-van Ark) (staatssecretaris VWS)

– Debat over het op Nederlands kenteken zetten van autowrakken uit de EU (Van Bemmel) (minister I&M)

– Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek) (Dibi) (minister BZK)

– Debat over de openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw (Peters) (minister BZK)

– Debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen (Fritsma) (minister I&A en staatssecretaris SZW)

– Debat over het vervolgen, verbieden of laten ontbinden van pedofielenvereniging Martijn (Arib) (minister V&J)

– Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

– Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS)

– Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het debat over het rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

– Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib) (minister VWS)

– Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

– Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

– Dertigledendebat over de conclusies van het CPB rapport «Nederlands onderwijs in perspectief» (Çelik) (minister OCW)

– Dertigledendebat over de vogelvrijverklaring van werknemers die voor minimumloon werken (Spekman) (minister SZW)

– Dertigledendebat over de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau «Minder voor het midden» (Karabulut) (minister Financiën en staatssecretaris SZW)

– Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J)

– Dertigledendebat over het convenant voor 12 000 extra banen in de zorg (Voortman) (staatssecretaris VWS)

– Dertigledendebat over het bericht «Premier Turkije sluit aanvallen op Israël niet langer uit» (De Roon) (minister BuZa)

– Dertigledendebat over de tegengestelde uitspraken van twee bewindslieden over marktverstorende werking van landbouwsubsidies en de opstelling van Nederland in Landbouwraad (Dikkers) (staatssecretaris BuZa, staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over de passage in de Bedrijfslevenbrief aangaande de ketenbepaling in de flexwet (Ulenbelt) (minister SZW en minister EL&I)

– Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over de uitspraak van de minister van I&M dat ze de stakingen in OV een «schande» vindt (Bashir) (minister I&M)

– Dertigledendebat over het zoveelste weggepeste homostel (Van Klaveren) (minister BZK)

– Dertigledendebat over het bericht dat veel ouders minder gaan werken vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

– Dertigledendebat over opschorting van het Besluit huurprijzen woonruimte/aanpassen WWS omdat een wetswijziging noodzakelijk is (Karabulut) (minister BZK)

– Dertigledendebat over de plaatsingsstop bij de sociale werkplaats Haeghe Groep en de sociale werkplaats Baanstede vanwege de rijksbezuinigingen op de WSW (Karabulut) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris Szw)

– Dertigledendebat over het bericht dat de ombudsman financiële dienstverlening niet meer wil bemiddelen bij klachten over woekerpolissen (Blanksma-Van den Heuvel) (minister Financiën)

– Dertigledendebat over rijkskantoren in 13 steden (Heijnen) (minister BZK, staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya) (minister SZW)

– Dertigledendebat over het wegpesten van niet-westerse allochtonen en de cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (Dibi) (na ontvangst van een brief) (minister BZK)

– Dertigledendebat over het feit dat de AOb uit het overleg over de invoering van passend onderwijs is gestapt (Klaver) (minister OCW)

– Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester) (na ontvangst van een brief) (minister VWS)

– Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee) + 30 880 Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) + 32 822 (Invoeringswet nieuwe Politiewet) (wetgevingsoverleg op 28/11)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 766 (Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten) (behandeling na afronding van een schriftelijke procedure in de commissie en na een nog te plannen algemeen overleg)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007) (op verzoek van de regering aanhouden tot de behandeling van het tweede FM-pakket)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 14 november 2011 van 10.15 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderdeel Openbaar bestuur, het onderdeel Overheidspersoneelsbeleid en het onderdeel Integratie van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 en over het Gemeentefonds en het Provinciefonds voor het jaar 2012

Maandag 14 november van 12.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (32 660, nr. 17)

Maandag 14 november van 18.00 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Initiatiefnota «Investeringsfonds scholenbouw» (32 764)

Maandag 21 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het onderdeel Energie van de begroting voor 2012

Maandag 21 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting voor 2012

Maandag 21 november van 17.00 – 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting voor 2012

Maandag 28 november van 10.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel Herziening gerechtelijke kaart (32 891), de Vaststelling van een nieuwe Politiewet (30 880) en de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet (32 822)

Maandag 28 november van 10.15 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport van de begroting voor 2012

Maandag 28 november van 17.00–22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met een verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van een verordening (32 376)

Recesperiodes

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 14 januari 2014

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(Stand van zaken

per 11 november 2011)

VVD

234,5

minuten

PvdA

211,5

minuten

PVV

171

minuten

CDA

195,5

minuten

SP

149

minuten

D66

115

minuten

GroenLinks

118

minuten

ChristenUnie

103,5

minuten

PvdD

82

minuten

SGP

63,5

minuten