33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID MULDER C.S.

Voorgesteld 10 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat tussen de 7% en 10% van de gemaakte afspraken in de ziekenhuizen niet wordt nagekomen, waardoor onnodige kosten worden gemaakt waar de andere premiebetalers voor opdraaien;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de omvang van deze onnodige kosten, welke maatregelen al genomen zijn om de no-shows terug te dringen, en welke nieuwe maatregelen nog mogelijk zijn om de no-shows te reduceren, waarbij tevens wordt bezien of de verplichting voor zorgaanbieders om een no-showtarief in te vorderen als ultimum remedium toegevoegde waarde heeft;

verzoekt de regering tevens de Kamer hier voor 1 april 2012 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mulder

Smilde

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van der Staaij

Naar boven