34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 52 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN MOHANDIS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onderwijsinspectie concludeert dat er steeds meer schaduwonderwijs ontstaat, zoals private huiswerkklassen, bijlessen en toets- en examentraining, wat bijdraagt aan de ongelijkheid in het onderwijs;

constaterende dat in tien jaar het aantal private onderwijsbedrijfjes ruim is verdubbeld en uitgaven van ouders aan privaat onderwijs fors is gestegen;

spreekt uit dat het publieke funderend onderwijs mede verantwoordelijkheid zou moeten dragen voor een zodanige begeleiding en ondersteuning van leerlingen, dat aanvullend privéonderwijs, huiswerkbegeleiding en examentraining niet nodig zijn;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe meer ruimte en budget kan worden gegeven aan scholen, zodat scholen aan leerlingen die dat nodig hebben, adequate begeleiding en ondersteuning kunnen bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Mohandis

Naar boven