34 475 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015

Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN STRAUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jongeren op verschillende onderwijsniveaus een verschillend aantal jaren recht op bekostigd onderwijs hebben;

constaterende dat jongeren die op jongere leeftijd de arbeidsmarkt instromen per definitie geacht worden meer jaren op de arbeidsmarkt actief te zijn dan jongeren die meer jaren initieel onderwijs en beroepsonderwijs hebben gevolgd;

overwegende dat een leven lang ontwikkelen steeds belangrijker wordt en bijdraagt aan een gezonde beroepsbevolking die beter is ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen;

overwegende dat kosten en inkomensderving hindernissen zijn die mensen ervan kunnen weerhouden om te kiezen voor omscholing of bijscholing;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze het recht op bekostigd onderwijs meer in balans kan worden gebracht, ongeacht opleidingsniveau, bijvoorbeeld door middel van een scholingsbeurs of leerrechten, ongeacht de leeftijd waarop men deze gebruikt, en de kosten en opbrengsten van een dergelijk systeem in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Straus

Naar boven