Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433930-XV nr. 6

33 930 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er met de sectorplannen 600 miljoen aan overheidsgeld is gemoeid;

overwegende dat de sectorplannen als banenplannen zijn gepresenteerd, maar het onduidelijk is hoeveel banen dit op gaat leveren;

van mening dat tot op heden de informatieverstrekking met betrekking tot de sectorplannen nog niet toereikend is om een goed oordeel te vormen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid;

verzoekt de regering om, bij voortgangsbrieven, jaarverslagen en eindevaluatie per sectorplan meer en voldoende informatie te verschaffen over kwantitatieve doelen, aangevuld met gegevens over de behaalde resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Van Weyenberg

Schut-Welkzijn

Ulenbelt

Hamer